Framsida » Avgöranden » Raderande av uppgifter i patientregistret

Raderande av uppgifter i patientregistret

Dataombudsmannens ställningstagande
Dnr 1035/45/2000

Ärende

Kan en patient själv radera uppgifter från sidor i sina journalhandlingar vilka behandlar ett specialområde och vilka inte i ett senare skede borde påverka hälsovården.

Ställningstagande

Enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning (99/2001) är hälsovårdsenheterna skyldiga att göra upp och förvara patientjournalerna i enlighet med förordningen. Journalhandlingarnas uppgift är att tjäna som redskap för att planera och förverkliga vården av patienterna samt att utveckla denna. Korrekta journalhandlingar är viktiga för att patientens granskningsrätt skall kunna förverkligas och för patientens rättsskydd, men även på motsvarande sätt för att kunna förverkliga personalens rättsskydd. Uppgifterna används bl.a. vid påminnelser till patienterna, utlåtanden och ärenden gällande försäkrings och andra förmåner. På basis av journalhandlingarna tas ställning till hälsovårdspersonalens förfaringssätt och på detta sätt kan bedömas deras yrkesskicklighet.

Den registrerade har enligt personuppgiftslagen granskningsrätt av patientuppgifterna och rätt att kräva korrigering av patientuppgifterna. Patienten kan kräva att registerföraren (hälsovårdsenheten) korrigerar uppgifterna, men patienten kan inte kräva att nödvändiga och korrekta uppgifter eller att sidor som berör något specialområde raderas från patientjournalerna i strid med förordningen.

Tillämpad lagstiftning

Personuppgiftslag: 9 §, 29 §
Speciallagstiftning: Förordning om upprättande av journalhandlingar samt om förvaring av dem och annat material som hänför sig till vård

 
Publicerad 6.2.2014