Framsida » Avgöranden » Registerföring som baserar sig endast på anmälan

Registerföring som baserar sig endast på anmälan

Drn 44/45/2009

Ärendet:

I ett brev som sänds dataombudsmannens byrå framgick att en förening A rf för ägarregister, över bl.a. hundägare på så sätt att det i samband med en flyttanmälningsblankett fylls i de som anmäler sig som ägare.

Dataombudsmannens svar:

Enligt personuppgiftslagens (523/1999) 2 § 1 mom "Vid behandling av personuppgifter skall iakttas vad som bestäms i denna lag, om inte annat bestäms någon annanstans i lag." Av detta lagrum kommer dataombudsmannens behörighet, på basis av vilket dataombudsmannen inte ansåg sig ha behörighet över det påstådda ägarregistret.

Till Finlands rättsordning hör att skydda föreningsfriheten enligt personuppgiftslagens 13 § 2 mom, vilket även innefattar rätten att bestämma över ärenden inom föreningen (sk. föreningsautonomi) inom lagens ramar. Registrering av potentiella ägare och dess potentiella följder handhas i förfarande i underrätter om inte parterna och föreningen A rf kan komma överens om tvister.

I strafflagen finns bestämmelser angående fall där någon avsiktligt eller genom grovt vållande gör sig skyldig till en annan persons ekonomiska eller andra sådana rättigheter. I strafflagens 24 kapitel skyddas integriteten i efterhand: t.ex. "Spridande av information som kränker privatlivet" kommer på fråga om spridande av felaktig information kränker en annans privatliv. Dessa ärenden framskrider i Finlands rättsordning på så sätt att polismyndigheterna utreder om ett potentiellt lagbrott skett, därefter bestämmer åklagaren eller målsäganden ifall åtal skall lyftas eller skadestånd krävas.

 
Publicerad 6.2.2014