Framsida » Avgöranden » Belöningsegenskap i en välgörenhetsorganisations "Tipsa en vän -kampanj"

Belöningsegenskap i en välgörenhetsorganisations "Tipsa en vän -kampanj"

Dataombudsmannens ställningstagande, 13.6.2008

Ärende:

En välgörenhetsorganisation frågade ifall de kan bifoga en belöningsegenskap till sin s.k. "Tipsa en vän -kampanj". I ifrågavarande kampanj skulle utdelas information om hjälpande av utvecklingsländer. I kampanjen skulle inte den belönas som skickar en utmaning åt kompisen, utan den som deltagit i utmaningen. Som bakgrund till förfrågningen finns dataombudsmannens år 2008 givna s.k. "Tipsa en vän -kampanj" - linjedragning, i vilken tas ställning till förutsättningarna för erbjudande av en belöning.

Ställningstagande:

Dataombudsmannen kan bedöma laglydigheten av s.k. "Tipsa en vän -kampanjer" främst på basis av: 1) tillämpande och iakttagande av direktmarknadsföringsbestämmelserna i 7 kapitlet i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (t.ex. behov att få samtycke på förhand av den som mottar elektronisk direktmarknadsföring) och 2) lagenligheten av behandling av personuppgifter (t.ex. iakttagande av personuppgiftslagen).

Ovan nämnda iakttagelser är grunden till dataombudsmannens "Tipsa en vän" - linjedragning, som publicerades i januari 2008. Vid samma tidpunkt tog Konsumentverket/konsumentombudsmannen ställning till ifrågavarande verksamhetssätt.

Ifrågavarande linjedragning av dataombudsmannen gäller "Tipsa en vän -kampanjer" som gäller kommersiell verksamhet. I linjedragningen har bedömts belönings erbjudande i förhållande till hurudan inverkan den kan ha på Tipsa en vän - kampanjens syfte. Syftet med "Tipsa en vän -kampanj" kan vara kommunikation mellan privata personer och utväxling av åsikter, men även t.ex. marknadsföring av företags produkter. Då det är fråga om kommersiell verksamhet har dataombudsmannen ansett att sändande av dessa meddelanden handlar om marknadsföring av produkter snarare än kommunikation och åsiktsutbyte mellan enskilda.

Enligt lagen om dataskydd i elektronisk kommunikation 26.1 § förutsätter direktmarknadsföring genom e-post och textmeddelanden oftast ett på förhand yttrat samtycke. Eftersom man med elektronisk marknadsföring menar kommersiell marknadsföring, med vilken man försöker förbättra försäljningen, så skall lagens 26.1 § inte tillämpas på sådana meddelanden som inte är kommersiell marknadsföring. Elektronisk marknadsföring är inte heller åsiktsutbyte el. dyl. mellan privatpersoner.

Om meddelandena i "Tipsa en vän -kampanjen" inte är kommersiella till sitt innehåll, så sätter enligt dataombudsmannen dataskyddslagstiftningen inte stop för att premie funktionen kopplas till kampanjen. Denna synpunkt stöds även av att man inte får premier av att sända dessa till andra, utan att premierna fås då man på detta sätt anslutit sig till kampanjen.

Ifall att personuppgifter i samband med "Tipsa en vän -kampanjen" behandlas, så krävs alltid en grundad orsak till detta och att det är nödvändigt för registerföraren. Detta betyder bl.a. att tjänsten inte skall spara onödiga personuppgifter om avsändaren och mottagaren.

Tillämpad lagstiftning:

Personuppgiftslagen: 6 §, 9 §
Lagen om dataskydd vid elektronisk marknadsföring: 26 § 
Publicerad 6.2.2014