Framsida » Avgöranden » Behandling av plan gällande anordnande av en elevs personliga undervisning

Behandling av plan gällande anordnande av en elevs personliga undervisning

2004

Ärende:

Hur skall en plan som utarbetas för en elev gällande dennes personliga undervisning, behandlas och vem kan bekanta sig med den? Planen utarbetas när undervisning ges som specialundervisning.

Dataombudsmannens svar:

Personuppgifter i ett läroverk är exempelvis den studerandes namn, personbeteckning, adress, bedömning, stödfunktioner, frånvaron, straff, elevvårdsuppgifter samt uppgifter gällande kursers eller delkursers prestationer och i dem erhållna vitsord. Läroverkets rätt att behandla elevens personuppgifter grundar sig på ett sakligt samband mellan läroverket och eleven.

Läroverket samlar personuppgifter av eleven för anordnandet av undervisningen. Behandlingen av personuppgifter skall med hänsyn till läroverkets verksamhet vara sakligt motiverad. De behandlade uppgifterna skall också vara behövliga med hänsyn till det definierade ändamålet (anordnande av undervisning) med behandlingen av personuppgifter.

Eleven kan ges specialundervisning enligt grunderna i lagen om yrkesutbildning. Den studerande skall då utarbetas en personlig plan gällande anordnandet av undervisningen om vilket berättas mer i förordningen om yrkesutbildning. Planerna bildar ett delregister i studeranderegistret.

Planen innehåller även känsliga uppgifter, t.ex. uppgifter som beskriver hälsotillstånd. Sådana uppgifter kan behandlas om behandlingen grundar sig på en till den registeransvariga direkt i lag angiven uppgift, så som vid utarbetande av planen gällande ordnande av personlig undervisning.

Känsliga uppgifter är ofta även sekretessbelagda. Lagen om yrkesutbildning innehåller en bestämmelse gällande uppgifters sekretess. Sekretessbestämmelser finns också i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Personer som nämns i 42 § 1 moment i lagen om yrkesutbildning samt de personer som svarar för skolhälsovården och den övriga elevvården får ge varandra samt myndigheter som svarar för utbildningen sådana uppgifter som är nödvändiga för att studierna skall kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Sekretessbelagda uppgifter får ges till de i bestämmelsen definierade personerna endast då det är motiverat med hänsyn till orsaker som gäller anordnande av undervisning.

Personuppgiftslagen uppställer åt den registeransvariga en aktsamhetsplikt. Den registeransvariga skall också skydda personuppgifter som denne behandlar från obehörig åtkomst och olaga intrång. Till skyddet av känsliga och sekretessbelagda uppgifter skall fästas särskild uppmärksamhet. Principen är att envar kan behandla endast sådana personuppgifter som denne behöver i sitt arbete. Behandling av sekretessbelagda uppgifter är ännu mer begränsat än vad ovan konstaterades.

Enligt dataombudsmannens uppfattning skall planer gällande anordnande av personlig undervisning sparas separat med beaktande att materialet innehåller känsliga och sekretessbelagda uppgifter. På så sätt kan nämnda principers förverkligande säkras.

Enligt dataombudsmannens byrås uppfattning sker behandlingen av en personlig undervisningsplan i de flesta kommuner i skolorna å lärarens och möjligtvis speciallärarens och föräldrarnas vägnar och behov för nämndbehandling finns inte. Vid bedömning av frågan ifall en nämnd som svarar för läroverket har rätt att få personliga undervisningsplaner till sitt förfogande, har frågan huruvida det hör till nämndens uppgifter att behandla personliga studieplaner, betydelse. Man bör bedöma ifall det räcker med uppgifter utan elevers identifieringsuppgifter om antalet planer räcker vid skötseln av nämndens uppgifter.

Till dataombudsmannens behörighet hör inte att bedöma hur olika kommuner har ordnat undervisningssektorn och på vilka sätt ansvarsfrågor har förverkligats mellan olika organ. Kommunen sköter med stöd av sitt självstyre de uppgifter som denne har tagit emot och som i lag har angivits denne.

Tillämpade bestämmelser:

Personuppgiftslag: 3 § 1 punkt, 5 §, 6 §, 8 §:n 1 moments 5 punkt,
9 §, 11 §, 12 § ja 32 §
Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet: 24 §
Lag om yrkesutbildning: 20 §
Förordning om yrkesutbildning:8 §

 
Publicerad 6.2.2014