Framsida » Avgöranden » Utlämnande av personuppgifter ur ett elevkort

Utlämnande av personuppgifter ur ett elevkort

2006

Ärende:

Av dataombudsmannen frågades ifall läroverket bör be om ett skriftligt samtycke utav en elev eller en minderårigs vårdnadshavare då elevens elevkort utlämnas till en annan kommun i fall där elevens familj flyttar dit. Elevkortet innehåller elevens personbeteckning. Ur meddelandet framgår inte noggrannare vilken skolform det är frågan om i detta fall och i vilket samband utlämnandet sker.

Dataombudsmannens svar:

Dataombudsmannen ger enligt personuppgiftslagens 38 § råd och handledning i frågor gällande behandling av personuppgifter. Dataombudsmannens ställningstaganden är inte förhandsavgöranden.

Läroverket behandlar elevernas personuppgifter vid ordnandet av undervisningen

I ett läroverk är alla sådana uppgifter om en elev, vilka kan sammankopplas till denne på något sätt personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagens 3 § 1 punkt. Dataombudsmannen har ansett att mellan ett läroverk och en elev finns ett sådant sakligt samband som grundar sig på ett kundförhållande som personuppgiftslagens 8 § 1 moment 5 punkt avser och på vilket behandlingen av personuppgifter i läroverk grundar sig. I läroverk är ändamålet för behandlingen av personuppgifter som lagens 6 § föreskriver om ordnandet av undervisning.

En del av uppgifterna som samlas om elever i läroverk kan vara sådana känsliga personuppgifter som personuppgiftslagens 11 § avser. Om sekretessen gällande elevers personuppgifter finns bestämmelser i 40 § i lagen om grundläggande undervisning och 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen).

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Om förutsättningarna för utlämnande av sekretessbelagda uppgifter stadgas i offentlighetslagens 7 kapitel. Sådana uppgifter kan utlämnas om det har särskilt föreskrivits i lag om utlämnandet av uppgifter eller rätten att få uppgifter. Utlämnandet möjliggörs också så att den för vilkens förmån sekretessplikten har stadgats ger sitt samtycke. Sekretessbelagda uppgifter gällande en elev kan enligt min uppfattning utlämnas från en kommun till en annan med samtycke av eleven eller av en minderårig elevs vårdnadshavare eftersom det inte finns någon särskild bestämmelse om utlämnandet av sekretessbelagda uppgifter i ett sådant fall.

Uppgifterna som utlämnas skall dock vara behövliga i enlighet med personuppgiftslagens 9 § för ordnandet av undervisningen i det nya läroverket. Enligt lagens förarbeten kan personuppgifter anses vara behövliga med hänsyn till behandlingens ändamål då de är sakliga och väsentliga och inte för omfattande för det ändamål för vilket de har samlats och för vilket de senare behandlas. Inte ens med samtycke kan obehövliga uppgifter samlas.

Då i personuppgiftslagens 11 § definierade känsliga uppgifter (t.ex. uppgifter gällande en persons hälsotillstånd) eller sekretessbelagda uppgifter utlämnas skall samtycket vara uttryckligt. Samtycket skall med beaktande av lagens 3 § 7 punkt också vara en frivillig, individualiserad och medveten viljeyttring med vilken den registrerade godkänner behandlingen av dess personuppgifter. Den registrerade bör därmed då samtycket har getts ha varit medveten om till vad samtycket ges.

Då man begär samtycke skall man också beakta informeringsskyldigheten i personuppgiftslagens 24 §.

Utlämnande av personbeteckning

Personbeteckningen är inte en känslig eller sekretessbelagd uppgift även om dess behandling stadgas om i personuppgiftslagens 13 §. Om utlämnande av offentliga personuppgifter stadgas i offentlighetslagens 16 § 3 moment. Enligt det får uppgifter utlämnas ur en myndighets register om mottagaren av utlämnandet har en rätt att spara och använda sådana personuppgifter i enlighet med bestämmelserna om skydd av personuppgifter.

En elevs offentliga uppgifter kan utlämnas till den del som de är behövliga i den mottagande skolan då denne ordnar undervisning. Mellan den nya skolan och eleven som flyttar dig har uppstått en grund för behandling av personuppgifter, d.v.s. ett behövligt sakligt samband.

En elevs personbeteckning kan således utlämnas utan samtycke till en annan kommun då eleven flyttar för att börja studera där. Utlämnandet av uppgifter sker vanligtvis på basis av en motiverad begäran, på basis av vilken också behövligheten av de utlämnade uppgifterna bedöms.

Tillämpliga bestämmelser:

Personuppgiftslag 3 § punkt 1 och 7, 6 §, 9 §, 11 § 13 § och 24 §
Lag om grundläggande utbildning 40 §
Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 16.3 § och 24 §

 
Publicerad 6.2.2014