Framsida » Avgöranden » Videoövervakning över adb-klassrum i läroverk

Videoövervakning över adb-klassrum i läroverk

Ärende:

Vad skall läroverk ta i beaktande vid videoövervakning av ADB-klassrum?

Ställningstagande:

Först bör bedömas ifall det är frågan om vanlig videoövervakning eller inte. Personuppgiftslagen och dess principer tillämpas på sådan behandling som utförs med hjälp av ett lagrande videoövervakningssystem.

Lagrande videoövervakning är möjligt endast då det allmänt bedömt är sakligt motiverat och behövligt för att den registeransvariga skall kunna utföra en uppgift som hör till denne. Behandlingen av uppgifterna som samlas genom en kamera skall planeras på förhand. Det bör definieras för skötseln av hurudana uppgifter kameraövervakningen är nödvändig. Också förvaringstiden för uppgifterna bör definieras. Utav ett lagrande kameraövervakningssystem bör utarbetas en registerbeskrivning och de registrerade bör informeras.

Vem svarar för behandlingen av personuppgifterna

Den som är registeransvarig svarar alltid för lagenligheten vid behandlingen av personuppgifter.

Planering av behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter bör vara sakligt motiverad för den registeransvariges verksamhets del. Således bör man för det första bedöma ifall det över huvud taget förutsätts övervakning med lagrande kameraövervakning i utrymmen för adb-anordningen. Ifall att övervakningen kan arrangeras på ett annat sätt skall ifrågavarande övervakning inte genomföras. Bildlagringen är alltså möjlig endast i de fall där den, med tanke på de på förhand specificerade uppgifterna som hör till registerförarens utövande, är nödvändig.

Behandlingsprocessen för det lagrade materialet skall värderas på förhand. Den registeransvarige skall definiera syftet med behandlingen av personuppgifterna, så att det därav framgår till vilka av registeransvariges uppgifter lagringen av bild är nödvändig.

Kameraövervakningen är alltid begränsad till ett visst utrymme eller område. Data som lagras genom bildupptagning, skall på motsvarande sätt begränsas till endast de personuppgifter som är nödvändiga med tanke på utförandet av registeransvarigas uppgifter.

Varaktighet för lagringen av personuppgifterna kan utläsas ur syftet med behandlingen. Som huvudregel skall lagringen förstöras så fort den är omotiverad med tanke på syftet med behandlingen av datan. Vid planeringsskede är det även viktigt att utreda hur bilderna på ett effektivt och säkert sätt kan förstöras. Behandling av personuppgifter ur kameraövervakningen är förbjuden till den mån de går utöver de på förhand specificerade ändamålen.

Uppgörande av registerbeskrivning

Den registeransvariga bör uppgöra en registerbeskrivning av det lagrade kameraövervakningssystemet och registerbeskrivningen bör hållas allmänt tillgänglig. På registerbeskrivningen tillämpas registerföringens öppenhet. För dess uppgörande förutsätts bland annat, att registeransvariga har analyserat sin egen verksamhet och behovet av behandlingen av personuppgifterna, värderat sin egen behörighet att behandla personuppgifterna över lag och förverkligat sin planeringsskyldighet samt skyddat sitt register.

Om behandling av personuppgifter, vilken baserar sig på annat sakligt samband, skall en anmälan göras till dataombudsmannen.

Informering om kameraövervakning

Den registrerade har rätt att veta vem som behandlar uppgifter om denna, vilka behandlingens syften är och vart uppgifter eventuellt överlämnas. Den registrerade har såväl rätt att få uppgifter om hur han kan utöva sina rättigheter. Nämnda personer har, frånsätt vissa undantag, rätt att bekanta sig med det lagrade materialet som berör dem själva. Öppet givande av information och framhållande av registerbeskrivningen för påseende, är viktiga faktorer för att trygga kvaliteten på säkerheten av de behandlade uppgifterna.

Övriga författningar

Innan man sätter igång med behandling av personuppgifter med hjälp av kameraövervakning, är det skäligt att utreda strafflagens tillämpning gällande olovlig observation och olovlig avlyssning. Man bör säkra sig om att övervakningen inte utgör olovlig observation i enlighet med strafflagens 24 kapitels 6 §. Om teknisk avlyssning är nödvändig att koppla till övervakningen, bör man även försäkra sig om att man inte gör sig skyldig till olovlig avlyssning enligt strafflagens 24 kapitels 5 §. Därutöver bör andra författningar beaktas, så som lag om integritetsskydd i arbetslivets (477/2001) 9 § angående tillvägagångssätt vid ordnande av teknisk övervakning.

Tillämpade författningar:

Personuppgiftslagen; 3 § 1 och 4 punkten, 6 §, 7 § 8.1 § 5 punkten, 9 §, 10 §, 24 §, 34 §, 36 §. Speciallag; strafflag 24 kapitlet 5 § och 6 §, lag om integritetsskypp i arbetslivet.

 
Publicerad 6.2.2014