Framsida » Avgöranden » Lagligheten av en egenskap i en programvara som läroverket har planerat

Lagligheten av en egenskap i en programvara som läroverket har planerat

2007

Ärende:

I läroverket planerades att ta i bruk en egenskap i programvaran x för uppföljningen av bedömningar. Med hjälp av den hade lärarna en möjlighet att se på sina arbetsstationer kursval och – prestationer av sådana som studerade i läroverket. Läroverket frågade om planens lagenlighet.

Dataombudsmannens svar:

Varje arbetstagare kan behandla endast sådana personuppgifter som denne behöver i sina arbetsuppgifter. Enligt dataombudsmannens uppfattning har läraren i sina arbetsuppgifter behov av att behandla sina studerandes personuppgifter. I ärendet förblir det oklart i hurudana arbetsuppgifter det skulle vara behövligt och sakligt motiverat för lärarna att behandla andra elevers personuppgifter, än deras som de har lärt.

Personuppgiftslagen bygger på principen om att personuppgifternas behandling skall minimeras. Därför rekommenderade dataombudsmannen att analysera varför det skulle finnas ett behov av att börja tillämpa den ifrågavarande praxisen. Användningen av statistiska uppgifter vid uppföljning av bedömningar begränsas inte av personuppgiftslagen eftersom de inte på något sätt kan förknippas med enskilda studerande.

Motiveringar:

I ett läroverk är alla sådana uppgifter om en studerande som på något sätt kan sammankopplas till denne personuppgifter. Det är också uppgifter gällande den studerandes kursprestationer och – val. Med behandling avses alla åtgärder som riktar sig mot personuppgifter. På behandling av personuppgifter tillämpas personuppgiftslagen.

Dataombudsmannen ansåg att mellan läroverket och den studerande finns ett sakligt samband som grundar sig på ett kundförhållande, på vilket behandlingen av de studerandes personuppgifter i läroverket grundar sig. Personuppgiftslagen förpliktar till att definiera behandlingens ändamål. I läroverk är ändamålet med behandlingen av studerandes personuppgifter att ordna undervisning. Personuppgifter kan behandlas endast på ett sätt som är förenligt med personuppgifternas bestämda användningsändamål.

Behandlingen skall vara sakligt motiverad med hänsyn till den registeransvarigas verksamhet. Vid behandling av personuppgifter bör man följa god informationshantering. Personuppgifterna skall också skyddas från obehörig åtkomst och olaglig behandling. Dessutom skall de uppgifter som behandlas vara behövliga för det bestämda användningsändamålet.

Om sekretess gällande studerandes personuppgifter stadgas i gymnasielagen (629/1998) och lagen om offentlighet vid myndigheternas verksamhet (621/1999; offentlighetslagen). Från speciallagen framgår i vilka situationer och vem som har rätt att få sekretessbelagda uppgifter.

Tillämpade bestämmelser:

Personuppgiftslag: 38 §, 3 § 1 och 2 punkten, 5 §, 6 §, 7 §, 8 § 1 mom. 5 punkten, 9 §, 32 §
Gymnasielag 32 §
Offentlighetslag 24 §

 
Publicerad 6.2.2014