Framsida » Avgöranden » Överlämnande till massmedia, av namn på de som antagits till och examinerats från läroverk

Överlämnande till massmedia, av namn på de som antagits till och examinerats från läroverk

Dataombudsmannens ställningstagande 28.9.2000
Drnr 540/41/2000

Ärende att avgöra:

Med vilka förutsättningar kan namn, på dem som antagits eller utexaminerats från läroverk, överlämnas till massmedia.

Ställningstagande:

Personuppgiftslagen begränsar inte personuppgifternas behandling på administrativa grunder. Sålunda hindrar personuppgiftslagen inte att namnen på studerande som antagits eller utexamineras överlämnas till massmedia.

Den registeransvariga beslutar om uppgifternas överlämnande

Då uppgifter frågas efter ur ett myndighets personregister, skall den registeransvariga själv avgöra ifall denne har rätt att överlämna personuppgifterna. Rätten att överlämna uppgifterna kan grunda sig på speciallagstiftning eller i andra hand på utvärdering av överlåtelseförutsättningarna i lagen om offentlighet vid myndighetsverksamhet (offentlighetslagen) 16 § 3 momentet. Offentlighetslagen förutsätter bl.a. att mottagaren har rätt att spara och behandla de tillfrågade personuppgifterna.

Massmedians ställning vid behandling av personuppgifterna

Enligt personuppgiftslagens 2 § 5 moment tillämpas personuppgiftslagen endast i begränsad utsträckning på redaktionell verksamhet. Personuppgiftslagen begränsar inte behandling av personuppgifter i fråga om sådan verksamhet. För överlämning av offentliga personuppgifter finns inget hinder i sig, om det handlar om en representant för massmedia och denna hävdar att uppgifterna används för redaktionell verksamhet samt ställningen som journalist har utretts. Begäran skall enligt offentlighetslagens 13.2 § vara skriftlig. På dessa grunder hindrar inte personuppgiftslagen att namnen på utexaminerade och antagna till läroverk presenteras i massmedierna.

Offentlighetslagen berör överlämnande av offentliga personuppgifter ur personregistret. Den registeransvariga bör före uppgifterna överlämnas avgöra huruvida uppgifterna är offentliga eller sekretessbelagda och på vilken grund sekretessen baserar sig. Sekretessgrunderna går att finna bl.a. i offentlighetslagens 24 §. Till dataombudsmannens behörighet hör inte att avgöra vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Överlämnande av sekretessbelagda uppgifter är tillåtet endast så som stadgas i offentlighetslagens 26 - 28 §§.

Tillämpad lagstiftning:

Personuppgiftslagen: 2 § 5 momentet
Offentlighetslagen: 16 § 3 momentet

 
Publicerad 6.2.2014