Framsida » Avgöranden » Behandling av elevers föräldrars personuppgifter i föräldrakommittén

Behandling av elevers föräldrars personuppgifter i föräldrakommittén

Dataombudsmannens ställningstagande 22.5.2001
Drnr 491/41/2001

Ärende att avgöra:

Under vilka förutsättningar kan skolans föräldrakommitté behandla elevernas föräldrars personuppgifter. I skolan startade ett uppfostringssamarbetsprojekt. För projektet grundades en föräldrakommitté där elevernas föräldrar var representerade. Projektets syfte är stödjande av pedagogiskt samarbete.

Ställningstagande:

Förpliktelserna i personuppgiftslagen ställs på den registeransvariga. I samarbetsprojektet verkar föräldrakommittén som registeransvarig.

Föräldrarnas namn och deras kontaktuppgifter är personuppgifter. Insamlande, sparande i en lista och utdelande av listan med personuppgifter över de deltagande föräldrarna är behandling av personuppgifter.

Sådan behandling av personuppgifter är tillåten då den registrerade har gett sitt entydiga samtycke till detta. Samtycket skall enligt personuppgiftslagen vara frivilligt, entydigt och en medveten viljeyttring, med vilken den registrerade godkänner behandlingen av sina personuppgifter. Då den registrerade ger sitt samtycke skall denna ha varit medveten om till vad han ger sitt samtycke. Av samtycket skall framkomma till hurdan behandling av personuppgifterna samtycket är givet, till vem uppgifterna överlämnas, vilka uppgifter överlämningen berör och till vilket ändamål de överlämnas.

En viktig del av projektets syfte är att föräldrarna skall kunna vara i kontakt med varandra, varpå föräldrarnas personuppgifter delas föräldrarna emellan. De som gått med i nätverksverksamheten har varit medvetna om detta, eftersom de har informerats om projektets syfte och uppgifternas behandling i projektet. Att bli medlem i projektet kan därmed anses som en viljeyttring för behandling av personuppgifterna.

Sådan behandling av föräldrarnas personuppgifter kan anses vara sakenlig för ändamålet med föräldraverksamheten. Föräldrarnas kontaktuppgifter kan även ses som nödvändiga uppgifter för projektets kommunikation.

Tillämpad lagstiftning:

Personuppgiftslagen: 3 § 1, 2, 4 och 7 punkten, 6 §, 7 §, 8.1 § 1 punkt och 8.4 §
Offentlighetslagen: 16.3 §

 
Publicerad 6.2.2014