Framsida » Avgöranden » Överlåtande av elevers personbeteckning till undersökning

Överlåtande av elevers personbeteckning till undersökning

Dataombudsmannens ställningstagande 28.1.2002
Drnr 966/41/2001


Ärende att avgöra:

På vilka grunder kan kommunala skolelevers personbeteckningar överlåtas i undersökningssyfte?

Ställningstagande:

Studerandes personuppgifter i kommunala skolor kan överlämnas för vetenskaplig forskning i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 16.3 § och med beaktande av sekretessprinciperna.

Den registeransvarige ansvarar för överlämnande av personuppgifterna

Begreppet personuppgifter definieras i personuppgiftslagens 3 § 1 moment. Exempelvis är uppgifter om elevers personbeteckning personuppgifter.

Enligt lagens 3 § 4 punkt, är en registeransvarig den för vars bruk ett personregister inrättas och vilka har rätt att förfoga över registret. Till exempel universiteten fungerar som registerförare. Den registeransvarige svarar för lagligheten av överlämnande av personuppgifter ur registret.

Vilka förutsättningar finns det för att överlämna uppgifter för undersökning

Rätten att överlämna andra än sekretessbelagda personuppgifter ur myndigheters personregister, baserar sig på 16 § 3 moment i lagen om offentlighet vid myndighetsverksamhet (offentlighetslagen). Förutsättningen för överlämnande av personuppgifter är att den som tar emot uppgifterna har rätt att samla in och behandla dem med vetenskapliga forskning som syfte. Dessa förutsättningar finns i personuppgiftslagen (bl.a. i 14 §). De uppgifter som överlämnas bör vara behövliga med hänsyn till forskningen. Också personbeteckningen kan man enligt 13 § överlämna, ifall att den är behövlig med hänsyn till forskningen. Oftast är den behövlig endast då data från olika instanser skall kunna sammanfogas för att forskningen skall lyckas.

Hur skall den som ber om uppgifterna handla

Den som ber om uppgifter skall utreda och framföra sin rätt till att samla och behandla uppgifterna för vetenskaplig forskning. Utredningsskyldigheten baserar sig på offentlighetslagens 13 § 2 moment. Den registeransvariga kan överväga överlämnandet först då dessa frågor är utredda.

Tillämplig lagstiftning:

Personuppgiftslagen: 3 § 1 och 4 punkten, 13 § och 14 §
Offentlighetslagen: 16 § 3 moment

Se även dataombudsmannens broschyr:

Dataskydd och vetenskaplig forskning med avseende på personuppgiftslagen

 
Publicerad 6.2.2014