Framsida » Avgöranden » Att föra in elevers personuppgifter på skolans hemsida

Att föra in elevers personuppgifter på skolans hemsida

Dataombudsmannens ställningstagande 6.11.2001
Dnr 1331/41/2001

Ärende
Vilka förutsättningar ställs på införandet av personuppgifter till skolans hemsida?

Ställningstagande
Endast med samtycke av studeranden kan studerandens personuppgifter som ingår i elevregistret föras öppet till Internet. Till exempel studerandes namn och fotografi är personuppgifter.

Utlämnande av elevers personuppgifter
Att sätta personuppgifter, som finns i ett personregister, ut på en myndighets hemsida är elektroniskt utlämnande av personuppgifter. Till exempel elevens namn och fotografi som kan förknippas med denne samt uppgifter om vitsord, är personuppgifter. Att sätta personuppgifter ut på hemsidan betyder att den registeransvarige som utlämnar personuppgifterna inte längre kan övervaka användningen av dessa uppgifter eller använda den rätt som tillhör utlämnaren av uppgifter. Förvärvare är alla som kan använda Internet och titta på hemsidorna. Användningsändamålet hos förvärvarna kan inte utredas. Av de ovannämnda orsakerna kan det inte sättas ut personuppgifter, som tillhör ett personregister, på hemsidorna utan den registrerades vederböriga samtycke. För en minderårigs del kan samtycket ges av dennes vårdnadshavare.

Samtyckets form
Med samtycke avses en frivillig, individualiserad och medveten viljeförklaring, med vilken den registrerade godkänner en behandling av dennes uppgifter. Samtycket skall vara en medveten viljeförklaring av den registrerade. Den registrerade skall således när denne ger sitt samtycke vara medveten om vad denne ger sitt samtycke till.

Förutsättningarna för behandlingen av personuppgifter i en läroanstalt
Behandlingen av en elevs personuppgifter i en läroanstalt grundar sig på en saklig kontakt mellan skolan och eleven. Grunden för behandlingen av elevers personuppgifter i läroanstalter är ordnandet av undervisning. Således är det motiverat att fundera, till vilken del introduceringen av eleverna till nya data- eller kommunikationsteknikers användning, förutsätter att elevernas personuppgifter sätts ut på Internet, trots samtycke av eleven eller vårdnadshavaren.

Till data- och kommunikationstekniks undervisning kunde sammanfogas även information om behandling av personuppgifter eller förverkligande av den registrerades rättigheter. På så sätt skulle studerandena ha bättre färdigheter, till att i olika sammanhang som kund eller användare av datanät, bedöma information och utnyttja sin självbestämmanderätt, över sina egna personuppgifter.

Tillämpade lagbestämmelser
Personuppgiftslagen: 3 § 1 och 7 punkten, 8.1 § 5 punkten och 4 momentet, 6 §
Offentlighetslagen: 16 § 3 momentet

 
Publicerad 6.2.2014