Framsida » Avgöranden » Överlämnande av elevers personuppgifter till direktmarknadsföring

Överlämnande av elevers personuppgifter till direktmarknadsföring

Dataombudsmannens ställningstagande 29.3.2001
Drnr 147/45/2001

Ärende att avgöra:

Ett läroverk sänder inbjudan till inträdesprov åt de som sökt till läroverket. Kan en privat arrangör av prepkurs bifoga sina reklambroschyrer till läroverkets inbjudan?

Ställningstagande:

De sökandes personuppgifter behandlas av läroverket, som ett resultat av det sakliga förhållandet mellan den sökande och skolan. Syftet med behandlingen av personuppgifterna i skolorna är de sökandes mål att antas till läroverket.

Personuppgifterna får endast behandlas på ett sätt som inte strider mot detta syfte. Läroverket själv kan inte använda de sökandes uppgifter för marknadsföring av en privat firmas kurser, eftersom en sådan behandling inte står i ordning med registrets syfte. Fallet kan jämföras med att överlämna de sökandes personuppgifter till en utomstående firma för direktmarknadsföring riktad till läroverkets sökande.

På skolor som upprättats av kommunerna tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Enligt dennas 16.3 § får personuppgifter överlämnas ur myndigheternas register endast om det specifikt stadgas så eller då den registrerade har gett sitt samtycke till detta. För att en privat firmas broschyrer skall få sändas, krävs de registrerades samtycke.

Tillämpad lagstiftning:

Personuppgiftslagen: 3 § 7 punkten, 6 §, 7 §, 8.1 § 5 punkten och 8.4 §
Offentlighetslagen: 16.3 §

 
Publicerad 6.2.2014