Framsida » Avgöranden » Utlämnande av studerandes personbeteckninga till hälsocentralen

Utlämnande av studerandes personbeteckninga till hälsocentralen

Dataombudsmannens ställningstagande 31.5.2000

Ärende:

Kan ett center för vuxenutbildning utlämna förteckningar över studerandenas namn och personbeteckningar till ortens hälsocentral för ordnandet av de studerandes hälsovård.

Ställningstagande:

Om centret för vuxenutbildning upprätthålls av en myndighet, tillämpas på utlämnandet av personuppgifter ur en myndighets personregister lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Då uppgifter utlämnas ur en myndighets personregister förutsätts enligt lagens 16 § 3 moment att den som tar emot uppgifterna enligt bestämmelserna om skydd av personuppgifter har rätt att spara och använda sådana personuppgifter.

Det är kommunens hälsocentrals uppgift att handha studerandehälsovården för center för yrkesinriktad vuxenutbildning (folkhälsolagens 14 § 6 punkt och 15 § 1 och 3 moment och folkhälsoförordningens 3 §). Därmed har skolan rätt att för ordnandet av studerandehälsovården utlämna behövliga grunduppgifter om studerandena till hälsocentralen för möjliggörandet av vårdrelationen.

Ifall centret för vuxenutbildning är ett privat läroverk, kan de studerandes personuppgifter utlämnas från skolan personregister under de förutsättningar som personuppgiftslagens 8.2 § stadgar om. Eftersom ordnandet av studerandehälsovården hör till hälsocentralens lagstadgade uppgifter, kan läroverket utlämna till hälsocentralen behövliga uppgifter om studerandena för ordnandet av hälso- och sjukvården.

Även om personbeteckningen enligt personuppgiftslagens 13 § kan behandlas i samband med hälsovården, kan personbeteckningen först samlas av patienten själv då vårdrelationen inleds. Före det räcker det för möjliggörandet av hälso- och sjukvården med den studerandes namn och födelsetid för individualiseringen av denne. Till förteckningen som ges hälsocentralen är det således inte behövligt att tillfoga den studerandes personbeteckning.

Läroverket skall enligt lagens 24 § informera de studerande om utlämnandet av deras uppgifter till hälsocentralen.

Tillämpade bestämmelser:

Personuppgiftslag: 8.2 §, 8.4 §, 13 §, 24 §
Offentlighetslag: 16.3 §
Speciallag: Folkhälsolag: 14 § 6 punkt, 15.1 §, 15.3 §
Folkhälsoförordning: 3 §

 
Publicerad 6.2.2014