Framsida » Avgöranden » Inspelande av egna diskussioner och telefonsamtal på arbetsplatsen

Inspelande av egna diskussioner och telefonsamtal på arbetsplatsen

Dataombudsmannens ställningstagande 30.8.2007
Dnr 712/452/2007

Ärende:

Arbetsskyddsfullmäktige frågade om arbetstagaren får spela in samtal som förts mellan förmannen och arbetstagaren själv, med syfte att få egna anteckningar då ärendet gäller mobbning på arbetsplatsen. Om anteckningarna senare misstänks vara osanna, kan då t.ex. dataombudsmannen eller arbetsskyddsfullmäktige avlyssna de lagrade inspelningarna?

Ställningstagande

Som allmän anvisning konstaterade dataombudsmannen att arbetstagare får spela in telefonsamtal och diskussioner där personen själv är deltagande. I dessa situationer kommer inte brott mot strafflagens olaglig avlyssning på fråga. Till gott och sakenligt förfarande hör att informera även den andra parten i diskussionen om att inspelning sker, speciellt då diskussionen är ämnad att föras konfidentiellt mellan parterna, t.ex. mellan arbetstagaren och förmannen. Av egna samtal kan man även gra anteckningar för en själv.

En annan sak är på vilket sätt banden ämnas användas i fortsättningen. Ifall att lagringarna ämnas ges till andras användning skall uppmärksamhet även fästas på att man inte på samma gång gör sig skyldig till ärekränkning, spridning av privatlivs uppgifter eller yppande av sekretessbelagda uppgifter (t.ex. företagshemligheter, uppgifter angående hälsotillstånd). Dataombudsmannen har inte behörighet att avgöra på vilka sätt banden kan användas eller åt vilka de kan överlåtas. Inspelningar och anteckningar gjorda av arbetstagare blir ofta utanför dataombudsmannens befogenhets område, då de är avsedda för vanligt privatbruk och behandling av personuppgifter. Däremot skall vid arbetsgivarens, arbetsskyddsfullmäktigens och arbetsskyddschefens insamling och behandling av personuppgifter med hjälp av inspelningar, tas i beaktande personuppgiftslagen och lagen om integritetsskydd i arbetslivet, t.ex. genom givande av information på förhand.

Till arbetsskyddsfullmäktige och arbetsskyddschefen kan göras anmälning om t.ex. mobbning som sker på arbetsplatsen, i enlighet med arbetssäkerhetslagen (19 §, 28 §) och arbetsskyddslagen. Övervägas bör då hur inspelningen skall hanteras vid en anmälan och hur de ovannämnda förtroendeskydd, ärekränkning och sekretessreglerna skall följas.

Tillämpbar lagstiftning
Personuppgiftslagen 2.3 §

 
Publicerad 6.2.2014