Framsida » Avgöranden » Korrigering av uppgifter i kreditregister

Korrigering av uppgifter i kreditregister

Dataombudsmannens ställningstagande
27.4.2001 Dnr 1119/523/2000

Ärendet:

Den sökande kräver att uppgifterna i kredituppgiftsregistret, om medellöshet vid utmätning skulle raderas på grund av fel. Det handlade om obetalda underhållsfordringar, vilka han av kommunen hade befriats från genom återgångsfordringar på basis av betalningsoförmögenhet.

Ställningstagande:

I lagen om underhållsstöd (671/1998) stadgas de åtgärder som kan tas för att trygga barns tillräckliga underhåll. Lagen är en andrahandsåtgärd i samhället för underhållsstöd och den gäller i förstahand tillfällen där den underhållsskyldige har försummat plikten att betala underhållsstöd.

Med underhållsstöd menas av kommunens egendom underhåll som betalas ut till barn i enlighet med förutsättningarna i 5 § i lagen om underhållsstöd. I kommunen sköts uppgifter som kommer av underhållslagen, av ett organ utsedd av kommunen i ordning med underhållslagens 3 §.

Enligt ifrågavarande lags 15 § 1 mom inverkar betalning av underhållsstödet inte på den underhållsskyldiges plikt att betala underhållsbidrag till fullt belopp. Betalas underhållsstöd inte på grund av försummelse att betala underhållsbidrag, övergår rätten till underhållsbidraget på organet till den del bidraget motsvarar det betalda underhållsstödet, så som närmare stadgas i 17 §. Kommunens regressfordran drivs inte in till den del försummelsen att betala underhållsbidrag föranletts av den underhållsskyldiges insolvens.

Eftersom den sökande har försummat utförandet av det bekräftade underhållsstödet, har kommunen på grund av försummelsen betalat underhållsstöd i enlighet med lagen om underhållsstöd till vårdnadshavaren vilken bor med barnet. Det har alltså förekommit en klar försummelse av betalning. Eftersom den sökande är befriad från underhållstöd, uttryckligen på grund av insolvens, har de lagrade uppgifterna på ett ändamålsenligt sätt setts beskriva den registrerades ekonomiska ställning och möjligheten att sköta förpliktelserna. I enlighet med tidigare beslut skall beaktas, att inte ens efter betalning av försummad fordran skall registrerad information tas bort. Inte heller det att kommunen i egenskap av borgenär har lämnat o indrivet det underhållsstöd de betalat till följd av insolvens, skall ses som en grund för raderande av anteckning om betalningsstörning.

Tillämpad lagstiftning:

Personuppgiftslagen 3 § 8, 20 § 1 mom, 9 §, 29 §
Speciallagstiftning: Lagen om underhållsstöd

 
Publicerad 6.2.2014