Framsida » Avgöranden » Skydd för konfidentiella meddelanden

Skydd för konfidentiella meddelanden

Konstantin Popov v. Bulgaria, nr 15035/03, EMRD 25.6.2009
Rätt till brevväxling – Effektivt rättsmedel – Fångar

Fråga om kränkning av fångens rätt till brevväxling då hans brevväxling kontrollerades systematiskt med stöd i en fullmakt som hade getts genom nationell lag. Fråga även om Europakonventionen förutsatte i ett sådant fall effektiva rättskyddsmedel.

Kvasnica v. Slovakien, nr 72094/01, EMRD 9.6.2009
Skydd för privatliv – Rätt till brevväxling – Legalitetsprincip – Teleavlyssning

Fråga om teleavlyssningens laglighet och nödvändighet, i ett demokratiskt samhälle.

Sorvisto v. Finalnd, nr 19348/04, EMRD 9.6.2009
Rättegångs längd – Skälig tid – Rätt till brevväxling – Legalitetsprincip – Beslag

Fråga om rättegångens skäliga tid i ett ärende som gällde civil- och brottsmål samt om lindrande av straffet utgjorde tillräcklig gottgörelse för rättegångens långa varaktighet. Fråga även om lagens kvalitetskrav uppfylldes gällande regleringen av beslagtagning av advokatens och hans huvudmans brevväxling.

Mancevschi v. Moldova, nr 33066/04, EMRD 7.10.2008
Skydd för privatliv – Rätt till brevväxling – Skydd för hemmet – Husrannsakan – Advokat

Fråga om förordnanden om husrannsakan motiverades vederbörligt, då de gällde advokatens kontor och hem.

Liberty and others v. the United Kingdom, nr 58243/00, EMRD 1.7.2008
Skydd för privatliv - Rätt till brevväxling – Laglighetsgrund – Övervakning av telekommunikation

Fråga om bestämmelser om kapning av utländska telemeddelanden, fyllde lagens kvalitetskrav.

Kirov v. Bulgaria, nr 5182/02, EMRD 22.5.2008
Skydd för privatliv – Rätt till brevväxling – Rättegångens längd – Skälig tid – Effektivt rättsskyddsmedel – Telefonavlyssning

Fråga om, inhemsk lag erbjöd de garantier som Europakonventionen krävde som minimum, då någon blev utsatt för telefonavlyssning i form av myndigheters missbruk. Fråga även om förundersökningens och domstolsförhandlingens oskäligt långa tid. Fråga dessutom om det fanns effektiva inhemska rättsskyddsmedel att tillgripa för de påstådda brottens del.

Wieser and Bicos Beteiligungen GmbH v. Austria, nr 74336/01, EMRD 16.10.2007
Rätt till brevväxling – Husrannsakan – Beslag – Advokatens tystnadsplikt

Fråga om, advokatens och hans huvudmäns skydd för brevväxling kränktes, då en sökning av elektroniska uppgifter och beslag utfördes i advokatbyrån.

Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria, nr 62540/00, EMRD 28.6.2007
Skydd för privatliv – Rätt till brevväxling – Legalitetsprincip – Teknisk observation

Fråga om en lag som gällde observation med tekniska specialverktyg, uppfyllde de kvalitetskrav som skall ställas på en lag.

Dumitru Popescu v. Romania (n:o 2), nr 71525/01, EMRD 26.4.2007
Skydd för privatliv – Rättvis rättegång – Telefonavlyssning

Fråga om en inhemsk lag som gällde telefonavlyssning, erbjöd tillräckliga garantier för skyddet av privatlivet till en på vilken åtgärder hade riktats. Fråga även om den påstådda lagstridigheten gjorde rättegångens rättvisa tvivelaktig.

Panarisi v. Italy, nr 46794/99, EMRD 10.4.2007
Skydd för privatliv – Rättvis rättegång – Den åtalades rättigheter – Hörande av vittnen – Teleavlyssning – Teknisk avlyssning

Fråga om det av domaren givna tillståndet, till att avlyssna den för brottet misstänktes lägenhet, motiverades tillräckligt, då man i beslutet hänvisade till omständigheter som nämndes i åklagarens ansökan och polisens promemoria. Fråga även om avlyssningen stred mot kraven om en rättvis rättegång. Fråga dessutom om de åklagades rättigheter kränktes då man i domen stödde sig på den i förundersökningen givna utsagan av en annan åklagad, som hade vägrat bli hörd som vittne i rtten.

Copland v. the United Kingdom, nr 62617/00, EMRD 3.4.2007
Skydd för privatliv – Rätt till brevväxling – Legalitetsprincip

Fråga om arbetsgivaren fick lagligt övervaka sin arbetstagares användning av telefonen, e-posten och Internet-kontakten.

Petri Sallinen and others v. Finland, nr 50882/99, EMRD 27.9.2005
Skydd för hemmet – Skydd för brevväxling – Sökning – Beslag – Advokatens tystnadsplikt

Fråga om man tillräckligt noggrant hade reglerat de förutsättningar med vilka sökning och beslag kunde riktas mot material som föll under advokatens tystnadsplikt.

Aalmoes and others v. the Netherlands (beslut), nr 16269/02, EMRD 25.11.2004
Skydd för privatliv – Skydd för brevväxling – Teleavlyssning – Advokatens tystnadsplikt

Fråga om de nationella bestämmelserna om telefonavlyssning i brottsutredningar uppfyllde lagens kvalitetskrav. Fråga även om lagen erbjöd tillräckliga garantier till att advokatens och huvudmannens konfidentiella förhållande inte kränktes genom telefonavlyssning.

Narinen v. Finland, nr 45027/98, EMRD 1.6.2004
Rätt till brevväxling – Förvaltning av konkursboet

Fråga om svängandet av konkursgäldenärens brevväxling till konkursboets förvaltare, grundade sig på tillräckligt noggranna rättsligt bindande bestämmelser.

Luordo v. Italy, nr 32190/96, EMRD 17.7.2003
Övervakning av användning av egendom – Skydd för brevväxling – Rörelsefrihet – Tillträde till domstol – Proportionalitetsprincipen – Konkurs

Fråga om det, med hänsyn till konkursärendets långa behandling, orsakades oskäliga påföljder av begränsningarna i konkursgäldenärens egendomsförvaltning, brevväxling, processbehörighet och rörelsefrihet.

Craxi (n:o 2) v. Italy, nr 25337/94, EMRD 17.7.2003
Skydd för privatliv – Skydd för brevväxling – Teleavlyssning

Fråga om myndigheterna var ansvariga för att, privata diskussioner som den åklagade hade fört med sina bekanta och som ingick i protokollen som hade förts över telefondiskussioner och getts till rätten och vederbörliga, kom ut i offentligheten och publicerades i tidningarna. Fråga även om den inhemska lagens processuella garantier hade följts då telefondiskussioner hade lästs upp i rättens offentliga sammanträde.

M.M v. the Netherlands, nr 39339/98, EMRD 8.4.2003
Telefonavlyssning – Rätt till brevväxling

Fråga om man ingrep å myndigheters vägnar iden enskildas rättigheter då polisen föreslog till det misstänkta sexualbrottets offer, att telefondiskussioner som han förde med förbrytaren skulle bandas in samt polisen tillställde och installerade anordningen i offrets lägenhet. Fråga även om skyddet för ”brevväxling” kränktes.

Foxley v. the United Kingdom, nr 33274/96, EMRD 20.6.2000
Skyddet för konfidentiell kommunikation – Brevhemlighet – Rätt till brevväxling – Proportionalitetsprincip – Rättvis rättegång

Fråga om skyddet för brevväxling mellan rättsbiträdet och huvudmannen hade brutits mot, då postanstalten hade i huvudmannens konkurs med förordnande från rätten tillställt breven, som hade riktats till gäldenären, till boets god man, som efter att ha öppnat dem och före tillställande av dem till gäldenären hade läst dem och tagit kopior av dem till akten.

Amann v. Switzerland, nr 27798/95, EMRD 16.2.2000
Skydd för privatliv – Telefonhemlighet – Teleavlyssning – Teknisk observation – Effektivt rättsskyddsmedel

Fråga om det hade varit, från den nationella rättens synpunkt sett, förutsebart, att telefonmeddelanden som personen, som var under observation, hade skickat till utomstående, avlyssnades och bandades in samt sparades i ett kartotek.

Lamber v. France, nr 23618/94, EMRD 24.8.1998
Skydd för privatliv – Skydd för brevväxling – Telefonhemlighet – Teleavlyssning – Effektiv övervakning

Fråga om det hade funnits tillfälle till effektiv övervakning gällande tillstånd om telefonavlyssning, då högsta domstolen hade ansett att en person som hade fört diskussioner i en tredje persons telefonanslutning, som hade varit under avlyssning, inte hade rätt till rättsskyddsmedel.

Valenzuela Contreras v. Spain, nr 27671/95, EMRS 30.7.1998
Skydd för privatliv – Skydd för brevväxling – Teleavlyssning

Fråga om telefonavlyssning hade reglerats i lagen i enlighet med kravet på förutsebarhet.

Kopp v. Switzerland, nr 23224/94, EMRD 25.3.1998
Skydd för konfidentiell kommunikation – Skydd för privatliv – Skydd för brevväxling – Advokat – Teleavlyssning – Inhemska rättsskyddsmedel

Fråga om den konfidentiella naturen i förhandlingarna mellan advokaten och hans huvudman skyddades med tillräckligt noggranna och förutsebara lagbestämmelser eller andra garantier, i samband med telefonavlyssning.

Halford v. the United Kingdom, nr 20605/92, EMRD 25.6.1007
Skydd för privatliv – Rätt till brevväxling – Telefonhemlighet – Olovlig avlyssning – Telefonavlyssning – Teleavlyssning – Skyddet för kommunikation – Effektivt rättsmedel

Fråga om Europakonventionens artikel 8 blev tillämplig, då polisen hade lyssnat på meddelanden som hade skickats från arbetsplatsens telefoner. Fråga även om en tillräcklig utredning hade presenterats över telefonavlyssningen och om lagen hade berättigat avlyssningen.

Niemietz v. Germany, nr 13710/88, EMRD 16.12.1992
Skydd för privatliv – Hemfrid – Brevhemlighet

Fråga om husrannsakan som hade utförts i advokatens kontor, kränkte skyddet för privatliv och brevhemlighet.

Campbell v. the United Kingdom, nr 13590/88, EMRD 25.3.1992
Brevhemlighet

Fråga om den besvärandes rätt till skydd för brevväxling då han hade fört brevväxling från fängelset med sin advokat och Europeiska människorättskommissionen.

a)Kruslin v. France, nr 11801/85, EMRD 24.4.1990
b) Huvig v. France, nr 11105/84, EMRD 24.4.1990

Telefonhemlighet – Skydd för kommunikation

Fråga om olovlig avlyssning av telefonen hade grundat sig på lag och om verkställandet av det hade varit ”nödvändigt i ett demokratiskt samhälle”.

 
Publicerad 28.8.2009