Framsida » Avgöranden » Om behandling av barnskyddsanmälningar inom socialvården

Om behandling av barnskyddsanmälningar inom socialvården

Dataombudsmannens ställningstagande 11.4.2007, 567/41/2007

I barnskyddslagens 26 § stadgas om inledande av ett barnskyddsärende och en klientrelation. Ett barnskyddsärende inleds på ansökan av klienten eller exempelvis genom en barnskyddsanmälan. En klientrelation inom barnskyddet inleds enligt nämnda bestämmelses 3 moment när barnskyddsåtgärder vidtas i brådskande ordning eller ett beslut om utredning av barnskyddsbehovet enligt 27 § fattas. I den nya barnskyddslagen eftersträvas att precist definiera klientrelationens och ärendets inledande. Enligt lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården är den som ansöker om eller anlitar socialvård men som inte ännu är föremål för en barnskyddsanmälan en klient. När en barnskyddsanmälan görs måste den börja utredas. En anmälan skall registreras och i samband med utredningen uppkommer dokument. Även om ärendet har inletts, behöver inte klientrelationen nödvändigtvis ha uppstått. Ifall det uppmärksammas att det inte finns behov för utredande av barnskyddsbehovet, uppkommer det inte heller en klientrelation. I sådana fall har anmälan varit ogrundad eller i ärendet har vidtagits socialt arbete men anmälan ger inte upphov till fortsatta barnskyddsåtgärder och familjen har anvisats till exempelvis andra allmänna tjänster. Behovet att spara anmälan kan vara starkt för att barnskyddsanmälningar gällande en familj kan senare ha betydelse ifall det senare görs en barnskyddsanmälan gällande samma familj/barn. Kan handlingar som då samlats finnas i klientregistret och om de kan det, hur och under vilka förutsättningar? Finns det i detta förhållande skillnader i ovan nämnda situationer? Skall uppgifterna förflyttas till ett passivregister och hur skulle ett sådant passivregister fungera i praktiken?

Dataombudsmannens ställningstagande:

Enligt personuppgiftslagens 3 § bildar uppgifter som samlats för samma användningsändamål ett personregister. Exempelvis bildar barnskyddets klientuppgifter ett klientregister för barnskyddet. I personuppgiftslagen avses med personregister s.k. logiska personregister till vilka hör alla uppgifter om en klient vilka samlats för samma användningsändamål. Uppgifterna kan delvis behandlas med automatisk databehandling eller vara klienthandlingar i pappersform t.ex. i klientfiler. I barnskyddslagen finns särskilda bestämmelser om inledande av ett barnskyddsärende, inledande av en barnskyddsklientrelation, register för barnskyddsanmälningar och antecknande av uppgifter. Ett barnskyddsärende inleds genom en anmälan, ansökan eller på annat sätt. En klientrelation inom barnskyddet inleds dock först då man vidtar brådskande barnskyddsåtgärder eller fattar beslut om att göra en utredning om behovet av barnskydd. Gällande när klientrelationen inleds måste göras en separata anteckning i barnskyddshandlingarna och om det måste huvudsakligen meddelas till vårdnadshavaren och barnet.

Enligt barnskyddslagens 25 §, bör man föra register över barnskyddsanmälningar och deras innehåll. I regeringspropositionens (RP 252/2006) motiveringar gällande ifrågavarande bestämmelse konstateras att riksdagens justitieombudsman har i sin särskilda berättelse gällande familjevåld fäst uppmärksamhet vid att man inte för närvarande samlar in tillräckligt med information om barnskyddsanmälningar och de åtgärder de leder till.

Enligt bestämmelsen jämte motiveringar om registret för barnskyddsanmälningar skulle uppgifter om barnskyddsanmälningar och deras innehåll samt uppgifter om de åtgärder som vidtagits på grund av anmälan sparas i registret. Då en klientrelation enligt lagens bestämmelser inleds bör det antecknas i barnskyddshandlingarna. Lagens 33 § förutsätter dessutom att då en barnskyddsrelation inleds antecknas uppgifterna i registret för barnskyddsanmälningar också i barnets klienthandlingar. I dessa samband nämns ingenting om vilka uppgifter i registret det är frågan om. Av social- och hälsovårdsministeriet har per telefon fåtts reda på att avsikten varit att det skall finnas separata register för barnskyddsanmälningar och barnskyddets klienter.

Enligt barnskyddslagen uppstår i barnskyddet således två separata personregister gällande barnskyddsanmälningar: ett register för barnskyddsanmälningar och ett register för barnskyddets klienter. I de situationer då en anmälan inte leder till en klientrelation inom barnskyddet, sparas uppgifterna enbart i registret för anmälningar och barnet syns då inte som klient i barnskyddets klientregister. Då det inkommer en ny barnskyddsanmälan eller ett barnskyddsärende inleds annars, kan granskas ifall det finns uppgifter rörade barnet i barnskyddets klientregister eller om det finns en tidigare anmälan i registret för barnskyddsanmälningar. Då kan en ny anmälan och möjligtvis nödvändiga åtgärder bedömas med beaktande av uppgifter om tidigare anmälningar eller andra uppgifter som hittas i registret. Ifall en barnskyddsrelation inleds på basis av den nya anmälan, sparas uppgifter om tidigare anmälningar till behövliga delar i barnskyddets klientregister.

I registret för barnskyddsanmälningar skall sparas alla barnskyddsanmälningar jämte innehåll och motiveringar samt även de åtgärder som de föranlett. I detta register kunde således sparas också uppgifter om sådana utredningar, åtgärder och kontakter, som har skett före klientrelationen inleddes. Dessutom kan en del av uppgifterna sparas, beroende på den givna tjänsten, i ett annat klientregister inom socialvården. Ifall barnskyddets klientrelation dock inte enligt barnskyddslagens bestmmelser skulle inledas, skulle barnskyddsanmälan och övriga dylika uppgifter ändå sparas i registret för barnskyddsärenden. Om däremot en klientrelation inom barnskyddet skulle inledas, skulle dessa uppgifter antecknas enligt lagens 33 § jämte dess motiveringar också i barnets klienthandlingar, det vill säga sett ur personuppgiftslagens perspektiv i barnskyddets klientregister.

Tillämpade bestämmelser:

Personuppgiftslag (523/99) 3 § 3 k, 6 §, 9 §, 12 § 12 k,
Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) 3 § 1 k
Barnskyddslag (417/2007)) 1 §, 25 §, 26 §, 27 §, 33 §

 
Publicerad 6.2.2014