Framsida » Avgöranden » Förteckning på små importörer av läkemedelsavfall

Förteckning på små importörer av läkemedelsavfall

Drn 1775/41/2005

Ärendet:

Ett apotek frågade dataombudsmannen, ifall de av lagen är tvungna eller om det är tillåtet att skapa ett personregister över personer som för läkemedelsavfall till apoteket. Apoteken är tvungna att upprätthålla en namnlista med läkemedelsavfalls importörer. På listan syns även andra importörers namn. I blanketten för "Förtäckning på små importörer av läkemedel" fylls uppgifter i så som; datum, importör, vad/mängd och namnteckning. En kund som till apoteket för läkemedelsavfall uppmanas att ge sitt namn eller att skriva sitt namn på en lista. Syftet är att försäkra sig om att det är fråga om en privat person och inte ett företag. Företag får inte föra läkemedelsavfall till apotek. Då avfallsverkets personal kommer och avhämtar avfallet, för de listan med namnen med sig och arkiverar denna. Enligt dessa vill övervakningsmyndigheterna se listan i samband med övervakningsgranskningen. Apoteken fungerar här som en mellanhand mellan kommunen/ kommuninvånarna/ kommunala avfallsverket.

Utredning:

Enligt miljöministeriets utredning har kommunen enligt avfallslagens 13 § ansvaret för att sköta och ta emot hushållens problemavfall. Kommuner och apotek har kommit överens om att apotek tar emot medicin avfall. Avfallslagens 17 § stadgar att kommunen själv kan ge avfallshanteringsföreskrifter. Därutöver finns ett beslut av statsrådet angående givande av information angående problemavfall 659/1996.

Från Finlands apotekareförbund meddelades det att man där inte visste om att det annanstans i Finland samlas in motsvarande listor.

I utredningen av Miljöcentralen, vilken agerar så som kommunens miljöskyddsmyndighet, så förutsätts inte att personuppgifter samlas in då läkemedelsavfall tillhandahålls. Avfallsverket fungerar så som kommunalt affärsverk och ansvarar för hushållens problemavfall på basis av avtal med insamlingsställen. Tillståndsmyndigheten är miljöcentralen vilken även övervakar verksamheten.

Miljöcentralen meddelade att de hade beviljat avfallsverket ett miljötillstånd för att fortsätta verksamheten. I miljötillståndet har en tillståndsföreskrift getts i C5. Enligt tillståndsföreskriften skall bok föras hos insamlingsställena för alla samfunds-, special-, problem-, och nyttoavfall. Antecknas skall kvaliteten, mängden, ursprung, leveransdag, producent eller importör och förläggningsort. Avfallsverket har inte varit i kontakt med miljöcentralen då dessa har gjort upp verksamhetsanvisningarna till apoteken som finns med som bilaga till begäran om utredning. Miljöcentralen har inte varit medveten om att personuppgifter begärs då man lämnar tillbaka läkemedelsavfall. Miljöcentralen har inte heller bett om att få se motsvarande listor då de gör sina inspektioner. I tillståndet menas med avfall från samhället som fåtts av en insamlingsenhet att läkemedelsavfallens importör är apoteken. Enligt tillstånds bestämmelsen C5, innehåller de årliga bokförings sammandragen avfallsklassernas helhets avfallsmängder, inte förteckningar över vem som hämtat avfallen. Kommunen har en skyldighet att ta emot hushållens problemavfall, kommunerna och apoteken har avtalat om att apoteken tar emot och tar hand om läkemedelsavfall. Det att hälsovårdsbranschens enheter för avfall i form av "gratis mottagning" skall förebyggas på något annat sätt.

Avfallsverket berättade att en klient som ämnar föra tillbaka läkemedelsavfall till ett apotek, ombeds att uppge eller skriva sitt namn på en lista. Det mottagande apoteket avgör mängden, men medicinens namn skrivs inte på listan. Insamlande av uppgifterna baserar sig på två orsaker. För det första förutsätter miljöcentralens miljötillstånd att alla problemavfall som förs till avfallsbehandlingsområdet förs bok över, deras ursprung, producent och importör skall antecknas. Detta kommer av avfalls lagens 51 §. För det andra är mottagandet av problemavfall endast ämnat att användas av hushåll. Tidigare år då det inte fördes bok över motsvarande siffror, utnyttjade läkarstationerna förmånen att avgiftsfritt föra avfall till apotekens mottagnings punkter. Detta belastade apoteken och kostnaderna föll på avfallsverket. Nu är läkarstationerna tvungna att föra sitt avfall direkt till avfallsverket och betala för medicinavfallets förstöringskostnader. Enligt utredningen så är uppgifterna nödvändiga för ovannämnda syften. I avfallslagen finns inga bestämmelser över hur bokföring över mottagandet av hushållens problemavfall skall gå till. Lagen har tolkats med hjälp av tillstånd enskilt för varje fall, av den ifrågavarande lokala tillståndsmyndigheten. Bokföringen sker endast för uppföljning av eget bruk och för myndighetsverksamhet, uppgifter om detta ges inte åt utomstående. Till apoteken har getts en lista över de små importörerna av läkemedelsavfall. Enligt anvisningarna skall det i fältet för vad/mängd, skrivas in ifall läkemedlet är jodhaltigt, kvicksilver, vätskeform, fastform, syra eller basiskt eller vasst eller stickande avfall. Dessa uppgifter är viktiga då läkemedlen skall packas, transporteras och behandlas.

Dataombudsmannens ställningstagande:

I personuppgiftslagen har stiftats om de förutsättningar som finns för att personuppgifter skall få samlas in och behandlas. Personuppgifter kan behandlas bl.a. då det stiftas om insamlande av uppgifterna i lag eller ifall det kommer av uppgifter som är stadgade i lag. Även på basis av kundförhållande kan uppgifter samlas in. Insamlandet av uppgifter bör även vara motiverat med tanke på registeransvariges verksamhet.

I den ifrågavarande listan finns uppgifter om de små importörerna samt uppgifter angående avfallet. Dataombudsmannen har inte behörighet att ta ställning till hurudana uppgifter angående avfallet som samlas in, då det i samband med detta inte samlas in personuppgifter. Därmed omfattar detta ställningstagande endast insamlande av namn i samband med hämtande av läkemedelsavfall. Personuppgiftslagen förbjuder inte att man samlar in sådana uppgifter som inte hänger samma med en person.

Avfallsverket har grundat nödvändigheten av insamlandet av namnuppgifter, med att detta förutsätts i Uleåborgs miljöcentrals tillståndsbestämmelser. Med att samla in namnen på de som hämtar läkemedelsavfall, försäkrar man sig över att endast hushåll kostnadsfritt får föra läkemedelsavfall till apoteken. Kostnadsfri avhämtning är berättigat endast för privat hushåll. Hälsocentralerna skall mot betalning föra avfallet till avfallsverket.

Avfallsverket hänvisade även till avfallslagens skyldighet att inhämta information och bokföring enligt lagens 51 §. Enligt dennas sista moment kan tillsyns- eller tillståndsmyndigheten i enskilda fall och miljöministeriet allmänt meddela föreskrifter och anvisningar om hur skyldigheten att inhämta information och bokföringsskyldigheten skall fullgöras.

Enligt uppgifterna som fåtts har det i avfallslagsföreskrifterna inte stadgats om att dessa uppgifter bör fås in, och denna skyldighet kommer inte heller av lagen stadgade uppgifter. De övervakande myndigheterna har informerat att de inte behöver sådana uppgifter. Miljöcentralen har meddelat att ett motsvarande tillståndskrav inte betyder kundspecifika uppgifter, utan det apotek som samlar läkemedelsavfallet. Dessutom framkom av vidare utredning att det inte är praxis i andra kommuner och apotek i Finland, att samla in namn då avfall hämtas till apoteket.

På basis av den information som fåtts, konstaterar dataombudsmannen att man inte kan samla in namn på kunder som hämtar tillbaka läkemedelsavfall till apoteken, eftersom det inte finns motiverade eller lagstadgade grunder för detta. Dataombudsmannen instämde i miljöcentralens uttalande om att man på annat sätt bör försäkra sig om att inte hälsovårdsenheter returnerar avfall till apoteken. Av dem som hämtar avfallet kan man t.ex. fråga om det handlar om hushålls avfall eller om det är avfall från en verksamhets enhet. Med detta uppmanade dataombudsmannen på basis av personuppgiftslagens 40 §, att avfallsverket skall sluta samla in namnen på dem som hämtar läkemedelsavfall till apoteken.

Tillämpad lagstiftning:

Personuppgiftslagen 1§, 2§, 3§ 3 p, 8§, 9§, och 40§ 1 mom

 
Publicerad 6.2.2014