Framsida » Avgöranden » Behandling av uppgifter om ett i kommunen placerat barn vid ordnandet av den grundläggande utbildningen

Behandling av uppgifter om ett i kommunen placerat barn vid ordnandet av den grundläggande utbildningen

Förfrågan som riktas till dataombudsmannen:

Frågeställaren berättade, att kommunernas social- och hälsvårdssektorer upprätthåller ett register över de barn som på basen av barnskyddslagen blivit placerade i en kommun, men att kommunernas undervisningsväsen inte har någon rätt att få uppgifter från detta register. I praktiken har detta lett till att undervisningsväsendet inte kunnat fakturera de placerade barnets hemkommun. Grundskolorna har uppgifter om de placerade barnen, men skolorna har inte för tillfället möjlighet att föra in uppgifterna i sina egna register. Därtill ber statliga utbildningsförvaltnings myndigheterna i samband med statistikföring uppgifter av bildningssektorn om barn som placerats i kommunen, som de inte har rätten att överlåta.

Enligt 4 § i 2 kap. i lagen om grundläggande utbildning, är kommunen skyldig att ordna grundläggande utbildning för de läropliktiga barn som är bosatta på kommunens område. I den till dataombudsmannen tillställda förfrågan framfördes, att för att kunna ordna utbildningen på ett vederböridigt sätt, kunde behandligen av uppgifter om barn som på basen barnskyddslagen blivit placerade i kommunen vara behövliga, då kommunen är skyldig att ordna utbildning också för placerade barn. Enligt frågeställaren kunde rätten att få ovan nämda uppgifter härledas ur 41 § 4 mom. i lagen om grundläggande utbildning, enligt vilken utbildningens organisatör har trots sekretessbestämmelserna rätten att kostnadsfritt få de uppgifter av social- och hälsovårdsmyndigheterna som är nödvändiga för ordnandet av elevens utbildning. Förutsättningarna för lagrandet av uppgifter och bedömmandet av uppgifternas relevans baserar sig på en i lagstiftningen föreskriven allmän skyldighet. Därtill r barnets hemkommun skyldig att erlägga hemkommunsersättning till kommunen som ordnar elevens utbildning.

Enligt frågeställaren kunde registret för barn som blivit placerade i kommunen på basen av barnskyddslagen bli en del av elevregistret genom att bilda ett delregister i samband med registret. Alternativt kunde man bilda ett ensklit register för fakturering och statistikföring för bidningsnämndens ekonomiförvaltning. Dataombudsmannen blev ombedd att uttala sig om huruvida uppgiften om barnets placering kan anses relevant inom skolväsendet, samt ta ställning till de förslagna alternativen.

Dataombudsmannens ställningstagande:

Uppgiften om att ett barn blivit placerad inom kommunen är en i 11 § i personuppgiftslagen menad känslig personuppgift, för den beskriver en stödåtgärd inom socialvården. Behandlingen av känsliga personuppgifter är tillåten endast på de i 12 § i personuppgiftlagen förskrivna grunder. Behandlingen är tillåten enligt den ovannämnda paragrafens 5 mom., om behandlingen föranleds av en uppgift som direkt ålagts den registeransvarige i lag.

I 78 § i barnskyddslagen förskrivs om registret för barn som placerats i en kommun. Enligt paragrafen ska placerarkommunen, då barnet blivit placerat på en annan kommuns områden, meddela de ansvariga organet inom socialvården i kommunen där barnet blir placerat om placeringen och dess upphörande, för att ordnandet av tjänster och städåtgärder samt övervakning av placeringen utom hemmet ska kunna förvekligas. Ansvariga organet inom socialvården i kommunen där barnet blir placerat är skyldiga att registerföra de barn som blivit placerade på deras område.

På så sätt har det i barnskyddslagen föreskrivts om skyldigheten för de ansvariga organet inom socialvården att registerföra andra kommuners barn som placerats på ifrågavarande kommuns område. Överlåtande av uppgifter ur registret till t.ex. kommunens undervisningsmyndigheter bestämms enligt de i lagstiftningen föreskrivna förpliktande eller tillåtnade bestämmelser för överlåtande av uppgifter.

17 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården föreskrivs om socialvårdens rätt att överlåta de uppgifter som är nödvändiga för ordnandet eller förverkligandet av klientens vård eller utbildning. I och med att registret för barn som placerats i kommunen upprätthålls för att kunna ordna tjänster och stödåtgärder som barnet behöver, får socialvården enligt dataombudsmannens mening andvända registeruppgifterna till detta syfte och t.ex. överlåta uppgifter till hälsovården, skolan eller dagvården om de barn som blivit placerade på kommunens område. Inom den rättsvetenskapliga litteraturen har det därtill konstaterats (Tapio Räty, Uusi lastensuojelulaki, Edita 2007 sid. 412) att den kommunen i vilken barnet blivit placerad, ska i den utsträckning det är nödvändigt, överlåta registeruppgifter som gäller barnet till den myndighet som ordnar de tjänster barnet behöver i placeringskommunen. Då det t.ex. är frågan om ett barn i skolåldern, kan uppgifter därmed överlåtas till skolväsendet. Kommunens undervisningsmyndigheter har inte rätt att upprätthålla ovannämnda register, för upprätthållandet har i barnskyddslagen föreskrivits som en uppgift som tillhör det ansvariga organet inom kommunens socialvård.

Förfrågan gällde skolväsendets rätt att lagra uppgifter gällande elevens placering i kommunen i elevregistret eller ett annat skilt register. Kommunen är skyldig att ordna grundläggande utbildning också för de barn som placerats i kommunen. Därtill är barnets hemkommun skyldiga att betala hemkommunsersättning till den kommun som ordnar utbildningen. Från betalningsskydligheten kan därmed härledas rätten att fakturera och rätten att behandla uppgifter som är nödvändiga för faktureringen. Uppgifter om barn som placerats i kommunen är nödvändiga också för uppfyllandet av den till kommunens undervisningsmyndiheter tillhörande skyldighet att ordna den grundläggande utbildningen.

Dataombudsmannen anser, att behandlingen av uppgiften om barnets placering inom skolväsendet kan av ovannämnda orsaker direkt härledas ur en uppgift som direkt ålagts den registeransvarige i lag. Ifrågavarande uppgift kan därmed utgöra en viss del av elevregistret/delregistret eller t.ex. lagras i ett skilt datasystem. Det är en elevregisteruppgift oberoende var uppgiften om elevens placering inom kommunen lagras. Uppgifter som tillhör samma register kan finnas i samma eller olika datasystem. Väsentligt är ändå det att tillgång till uppgiften begränsans till att gälla endast sådana arbetstagare som behöver uppgiften för skötande av sina arbetsuppgifter.

 
Publicerad 6.2.2014