Framsida » Avgöranden » Vilka studerandes personuppgifter kan en lärare se

Vilka studerandes personuppgifter kan en lärare se

Dataombudsmannens anvisning 30.3.2007
Dnr 2287/41/2006

Ärende
I ett läroverk planerades att ta i bruk en egenskap i programmet x för att följa upp bedömningen och värderingen. Med hjälp av den skulle lärarna ha möjlighet att se på sina arbetsstationer studerandenas kursprestationer och val. Läroverket frågade om lagenligheten i planen.

Svar
Varje arbetstagare kan behandla endast sådana personuppgifter som denne behöver i sitt arbete. Enligt dataombudsmannens uppfattning har läraren i sitt arbete behov av att behandla personuppgifter. I ärendet blev oklart, i vilka typs arbetsuppgifter det skulle vara nödvändigt och sakligt motiverat för lärarna att behandla övrigas personuppgifter, än deras som lärarna själva har undervisat.

Personuppgiftslagens princip är att behandlingen av personuppgifter minimeras. Därför rekommenderade dataombudsmannen att det skulle utredas varför det fanns behov i läroverket av att börja tillämpa den tillfrågade praxisen. Användningen av statistiska uppgifter för att följa upp bedömningen och värderingen, begränsas inte av personuppgiftslagen, eftersom dessa inte på något sätt kan kopplas till enskilda studerande.

Motiveringar
I ett läroverk är all den information som samlas upp från en studerande, och som kan kopplas till denne på något sätt, personuppgifter. Detta gäller även uppgifter om kursprestationer eller kursval. Med behandling avses alla åtgärder som riktar sig mot personuppgifter. På behandlingen av personuppgifter tillämpas personuppgiftslagen.

Dataombudsmannen har ansett att mellan ett läroverk och en studerande finns en saklig kontakt som grundar sig på ett kundförhållande. Behandlingen av studerandenas personuppgifter i ett läroverk grundar sig på denna kontakt. Personuppgiftslagen ålägger den registeransvarige en skyldighet att fastställa ändamålet med personuppgifternas behandling. I läroverk är ändamålet med behandlingen av studerandenas personuppgifter, ordnandet av undervisningen. Personuppgifter kan behandlas endast på sådana sätt, som inte strider mot det fastställda användningsändamålet för personuppgifterna.

Behandlingen skall vara sakligt motiverad för den registeransvariges verksamhets del. Vid behandlingen av personuppgifter skall tillämpas god informationshantering. Personuppgifterna skall skyddas från utomstående eller olaglig behandling. Dessutom skall de personuppgifter som behandlas vara nödvändiga för det ändamål som har fastställts för behandlingen av personuppgifter.

Om sekretessen för studerandenas personuppgifter finns bestämmelser i gymnasielagen och lagen om offentlighet vid myndighets verksamhet (offentlighetslagen). Ur speciallagar framgår i vilka situationer och vem som har rätt att får sekretessbelagda uppgifter.

Tillämpade lagbestämmelser
Personuppgiftslagen: 38 §, 3 § 1 och 2 punkten, 5 §, 6 §, 7 §, 8 § 1 mom. 5 punkten, 9 §, 32 §
Gymnasielagen: 32 §
Offentlighetslagen 24 §

 
Publicerad 6.2.2014