Framsida » Avgöranden » Användarrättigheter för uppgifter i missbrukarklinikens tidning A-klinik

Användarrättigheter för uppgifter i missbrukarklinikens tidning A-klinik

Dataombudsmannens ställningstagande 19.3.2009
Drnr 285/41/2009

Ärende:

Tidigare i samma kommun verkande hälsocentral och missbrukarklinik hade inte rättigheter till varandras data, och kunde därför inte nå dessa. Nu hör de till samma samkommun för grundtrygghet. Efter grundandet av samkommunen har hälsocentralens läkare haft missbrukarklinikens patientuppgifter till sitt förfogande genom journalen för A-kliniken. Därutöver har uppgifter som hälsocentralens läkare antecknat, varit till missbrukarklinikens förfogande. Detta har förklarats med att vården av patienten på detta sätt är enhetligare.

Enligt den rådfrågandes mening, är missbrukarkliniken och hälsocentralen två enskilda enheter, varpå samtycke bör begäras för uppgifters överlåtelse. Den rådfrågande frågade, ifall hälsovårdscentralens läkare har rätt att se missbrukarklinikens uppgifter utan patientens särskilda skriftliga samtycke.

Dataombudsmannens ställningstagande:

Vården av rusmedelsmissbruk är enligt socialvårdslagen en del av socialservicen och såvida en verksamhet som hör till socialvården. Enligt lagen om missbrukarvård skall kommunen ordna missbrukarvården. Inom socialvården faller uppgiften på socialnämnden och inom hälsovården faller den på hälsonämnden. Vården skall basera sig på förtroendeskyddsprincipen.

På missbrukarkliniken arbetar både yrkespersonal från hälsovården och från socialvården. Syftet med att samla uppgifter om missbrukarvården är att producera missbrukarvård och skapa ett missbrukarregister. Till detta register hör både socialvårdens kunduppgifter och de uppgifter som missbrukarvårdpersonalen har antecknat som patientuppgifter. Uppgifterna kan ses inom missbrukarkliniken, eftersom det är fråga om samma bruksändamål för uppgifterna. Den registeransvariga för missbrukarvrdens data är det organ som svarar för grundskyddet i samkommunen och under denna verkande missbrukarklinik.

Hälsocentralen ger hälsovård enligt folkhälsolagen. Missbrukarvården grundar sig på lagen om missbrukarvård. Hälsocentralerna är registeransvariga för hälsocentralens patientuppgifter. Hälsocentralens patientuppgifter bildar hälsocentralens patientregister.

Både socialvårdens kunduppgifter och patientuppgifter är sekretessbelagda uppgifter, varpå de inte får visas eller överlämnas åt utomstående. Det förekommer även en skyldighet att skydda uppgifterna från utomstående. Utomstående är även sådana som jobbar inom samma enhet, men inte deltar i vården av kundens eller patientens service eller vård. Utomstående är även intressenter utanför missbrukarvården och hälsocentralen. Då uppgifter överlämnas åt utomstående krävs patientens samtycke eller en rättmätig grund i lag.

Dataombudsmannen anser att missbrukarklinikens uppgifter i A-klinikens tidning, inte skall vara synliga för hälsocentralens läkare. På motsvarande sätt skall inte hälsocentralens uppgifter vara synliga för arbetare på missbrukarkliniken. Att uppgifterna är synliga för dessa betyder att de överlämnas till utomstående. Det är fråga om olika enheters och olika registeransvarigas data. Överlämnande av uppgifter är möjligt endast med kundens entydiga samtycke, vilket rekommenderas vara skriftligt.

Tillämpad lagstiftning:

Personuppgiftslagen (523/1999) 3 § 3 p, 4p, 7p, 12 § 1 mom 1 p och 32 §
Socialvårdslagen (710/1982) 17 §, lag om missbrukarvård (41/1986) 3 och 8 §
Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) 14 §, 16 §
Lag om patientens ställning och rättigheter (785/20009 2 § 1mom 4 p och 13 §
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om upprättande av journalhandlingar samt om förvaring av dem och annat material som hänför sig till vård (99/2001) 3 § 
Publicerad 6.2.2014