Framsida » Avgöranden » Insamlad information vid hembesök av Jehovas vittnen

Insamlad information vid hembesök av Jehovas vittnen

Dataombudsmannens ställningstagande 10.9.2000
Dnr 890/45/97

Ärende:

I ärendet skall avgöras huruvida anteckningar som gjorts i samband med hembesök är personuppgifter och huruvida dessa bildar ett personregister. Ifall anteckningarna bildar ett personregister, bör avgöras huruvida insamlande av personuppgifter på ett dylikt sätt står i enlighet med personuppgiftslagen.

Ställningstagande:

I för hus specifika kort, varifrån endast framgår husets adress, bostädernas antal och en liten karta, bildar inte personregister. Dessa bildar inte ett personregister och personuppgiftslagen tillämpas inte på sådan insamling av personuppgifter.

Minneslappar, häften och andra anteckningsmaterial i Jehovas vittnens besittning, där uppgifter har antecknats om personer som mötts vid hembesök (t.ex. namn) innehåller däremot personuppgifter. De bildar ett sakenligt personregister, varifrån uppgifterna kan fås på basis av bostadens adress. Registerföraren är den berörda församlingen. Den bör sörja för att personuppgiftslagen beaktas vid behandlingen av dessa.

Personuppgifter kan vid hembesök samlas in bara på den registrerades samtycke. För behandling av känsliga personuppgifter, så som uppgifter om religiösa uppfattningar, krävs den registrerades uttryckliga samtycke.

Tillämpliga lagar:

Personuppgiftslagen: 3 § 1 och 3 p., 8 §, 12 § 7 p.

 
Publicerad 6.2.2014