Framsida » Avgöranden » Tillställande av narkotikatestbevis från företagsshälsovården direkt till arbetsgivaren

Tillställande av narkotikatestbevis från företagsshälsovården direkt till arbetsgivaren

2004

Ärendet:

En företagshälsovårdsläkare konstaterade att enligt nuvarande lagrum borde narkotikatest ges åt den testade själv varpå denna skall förmedla dessa till arbetsgivaren. Läkaren frågade om denna regel kan frångås med skriftligt samtycke av arbetstagaren och att läkaren därmed skulle förmedla utlåtandet direkt till arbetsgivaren.

Dataombudsmannens svar:

Dataombudsmannen ansåg att läkarens fråga handlar om narkotikatest uträttade i företagshälsovården, där själva testet hade uträttats. Det är därmed frågan om speciallagstiftning inom företagshälsovården samt förhållandet mellan yrkespersonalen och dess kunder. Enligt lag om företagshälsovården stadgas om innehållet i narkotikatest i lagen om integritetsskydd i arbetslivet.

I lagen om integritetsskydd i arbetslivet stadgas att arbetsgivaren får behandla endast sådan information i narkotikatesten om arbetstagarens bruk av narkotika, vilken omfattas av det bevis över narkotikatestet som målsägande skall tillställa den arbetsgivaren.

Eftersom det i det ifrågavarande fallet handlade om behandling av personuppgifter ansåg dataombudsmannen att narkotikatestet utfört av företagshälsovården skall ges åt arbetstagaren själv för överlåtelse åt arbetsgivaren. Det i lag stadgade förfarandet kan inte heller avvikas från med den testades samtycke. Samtycke som fåtts av den testade på en blankett av arbetsgivaren angående överlåtande av persondata direkt till arbetsgivaren är därmed lagstridigt.

Tillämpliga lagrum:

Personuppgiftslag: 40,1 §
Lag om integritetsskydd i arbetslivet 1kapitlet 2 §, 3 kapitlet 6 § och 22 §
Lag om företagshälsovård 19,2 §

 
Publicerad 6.2.2014