Framsida » Avgöranden » Personbeteckning i internet

Personbeteckning i internet

Dnrn 307/41/10

Ärendet:

Dataombudsmannen bads utreda om lagen brutits och om man har rätt till skadestånd, då det på en privat nätsida har sparats föreningens styrelses och andra förtroendevaldas namn och personbeteckningar.

Dataombudsmannens svar:

Dataombudsmannen konstaterade att han inte är s.k. förundersöknings berättigad och har inte heller rätt att ta ställning till skadeståndsärenden. Däremot kan polisen undersöka misstänkta samt utreda den uppkomna skadan.

På dataombudsmannens hemsidor http://www.tietosuoja.fi/27255.htm finns en broschyr om påföljdssystemet enligt personuppgiftslagen. Genom att bekanta sig med denna kan man själv avgöra situationen, men även dataombudsmannen tar ställning i ärendet efter förundersökningen varpå han framför ställningstagande till polisen/åklagaren och senare även till domstolen. Ombudsmannens utlåtande förutsätter ändå att han kan bekanta sig med förundersökningsmaterialet, där händelseförloppet, graden av uppsåtlighet, motivet etc. klargörs, därefter kan ärendet värderas. Den som fört saken anhängig hos dataombudsmannen kan även be om begäran om åtgärd av polisen.

Dataombudsmannen fastställde ändå att införande av personbeteckningar i det offentliga Internet som utgångspunkt inte bör göras. Därutöver skall man enligt hans tidigare ställningstagande inte behandla andras personbeteckning utan att samtycke fåtts och p.g.a. datasäkerhetsrisken inte då heller på annat sätt in i det s.k. skyddade nätet.
 
Publicerad 6.2.2014