Framsida » Avgöranden » Tillämpning av personuppgiftslagen på en begäran om handling

Tillämpning av personuppgiftslagen på en begäran om handling

Dataombudsmannens ställningstagande 18.1.2001
Dnr 36/523/2001

Rubrik:

När är det frågan om användning av rätten till insyn?

Ärende:

Advokaten hade å sin klients (X) vägnar undertecknat en begäran om handling och tillställt denna kommunens familjerådgivning. Klienten ville få kopior av uppgifterna gällande denne själv, sonen över vilken denne hade vårdnaden, samt övriga uppgifter. Ur begäran framgick inte med stöd av vilken lag uppgifterna begärdes.

Kan en begäran om handling anses vara en begäran om rätt till insyn i enlighet med personuppgiftslagen och är dataombudsmannen behörig att behandla ärendet?

Ställningstagande:

Enligt personuppgiftslagens 28 § 1 moment bör den som önskar kontrollera uppgifter om sig själv begära detta i en egenhändigt undertecknad eller på ett därmed jämförbart sätt bestyrkt handling eller begära detta personligen hos den registeransvarige. X har inte begärt att få uppgifter om sig själv och sin son personligen eller genom en egenhändigt undertecknad handling så som personuppgiftslagen förutsätter. Uppgifterna har begärts genom en handling som undertecknats av advokaten. Rätten till insyn som personuppgiftslagen stadgar om kan inte utnyttjas genom ett ombud. Vid utnyttjandet av rätten till insyn kan dock användas ett biträde.

Begäran om handling som advokaten undertecknat och tillställt familjerådgivningen kan inte anses vara en sådan begäran om insyn som personuppgiftslagen avser och bedömningen av begärans lagenlighet hör inte till dataombudsmannens behörighet. Dataombudsmannn har inte behörighet att ta ställning till ifall informationen har förverkligats enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Tillämpade bestämmelser:

Personuppgiftslag: 26 §, 28 §

 
Publicerad 6.2.2014