Framsida » Avgöranden » Överlämnande av personuppgifter för direktmarknadsföring till sammarbetspartner

Överlämnande av personuppgifter för direktmarknadsföring till sammarbetspartner

2004

Ärendet:

Den anhängiggörande meddelade dataombudsmannen att företaget X eller dennas samarbetspartner upprätthåller ett personregister vars registerbeskrivning inte kan nås med hjälp av nättjänst. Företaget X har själv använt telefonnummer som registrerats hos samarbetspartnern för förverkligande av dennas marknadsföring. I detta fall betyder samarbetspartnerskapet att företaget X har använt sig av samarbetspartnerns personregister för att förverkliga sin egen marknadsföring.

X meddelade att de upprätthåller ett personregister, vilket består av användare som registrerat sig med textmeddelande via nättjänsten. Personregistrets registerbeskrivning har varit till envars påseende f.o.m. att nättjänsten började registerverksamheten. X meddelade att de endast använder de personers personuppgifter vilka gett sitt samtycke till detta. Enligt X uppfattning har användaren gett sitt samtycke till all direktmarknadsföring eller särskilt för e-post eller textmeddelande, då denna registrerar sig. Då den användaren registrerar sig accepterar han alla avtalsvillkor, vilka man bör läsa före man registrerar sig. Avtalsvillkoren och registerbeskrivningen kan läsas genom en länk vid registreringstillfället.

Dataombudsmannens svar:

Informering angående uppgifternas behandling

Som anvisning konstaterade dataombudsmannen att ett register skall ges ett namn som gör att det kan särskiljas från andra register som den registeransvariga har. Namnet skall även uttrycka syftet med registret. Till ett och samma register räknas olika register som har samma ändamål.

I utrymmet för registrets ändamål skall tydligt framgå för vilka av registeransvarigas uppgifter registret är uppfört. Ifall att uppgifterna i personregistret baserar sig på att de registrerade frivilligt genom nättjänst gett sitt samtycke därtill, så bör personuppgifternas behandling i nättjänsten noggrant definieras i registerbeskrivningen. I X registerbeskrivning bör meddelas ifall statistik analys av uppgifterna förs, hur uppgifterna används för att producera, förverkliga samt utveckla tjänsten. Vidare skall man meddela med vem man gör direktmarknadsförings och undersöknings samarbete, samt för hurudana marknadsförings och forskningsändamål företagen överräcker personuppgifter. Därutöver skall även framkomma på vad behandlingen av personuppgifter baserar sig.

I utrymmet för sedvanliga uppgiftskällor skall definieras vilka personuppgifter som kan samlas in och uppdateras från befolkningsregistret och Finlands Direktmarknadsföringförbunds förbudsregister. I utrymmet skall definieras vilka andra register med samma syfte det finns.

Överlämnande av personuppgifter för direktmarknadsföring till samarbetspartner

Behandling av samarbetsföretags personuppgifter med direktmarknadsföring som ändamål, ses enligt personuppgiftslagen överlåtande av personregister till samarbetspartner, varpå även samarbetspartnern blir registeransvarig i enlighet med personuppgiftslagen. X bör enligt personuppgiftslagen ha behörighet att behandla personuppgifterna både så som samarbetspartner och som förvärvare. Samarbetspartnern skall i sin verksamhet beakta skyldigheterna som kommer av personuppgiftslagen. X och dess samarbetspartner borde sluta ett samarbetsavtal om registerföringen och angående hur ansvaret för skyldigheterna av personuppgiftslagen skall fördelas mellan dessa.

Samtycket som bör fås av personen för att dennas personuppgifter skall kunna behandlas för direktmarknadsföring av samarbetspartnern

Enligt personuppgiftslagen kan företaget X överlämna en persons uppgifter till ett samarbetsföretag för att detta skall kunna använda dem i direktmarknadsförings syfte, ifall att personen har gett samtycke till detta. Enligt lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation får marknadsföring med hjälp av textmeddelande riktas endast på sådana fysiska personer som på förhand har gett sitt samtycke till detta. För att samarbetspartnern skall kunna utföra direktmarknadsföring med hjälp av textmeddelande bör de på förhand ha fått samtycke av de registrerade.

För att en person skall kunna ge ett godtagbart samtycke till företaget X samarbetspartner för att dessa skall kunna utföra direktmarknadsföring via textmeddelande, så skall denna informeras om samarbetspartnerna och om deras verksamhet då personuppgifterna samlas in.

Tillämpad lagstiftning:

Personuppgiftslagen: 3 § 7 p., 5 §, 24 § och 30 §
Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation 7 kapitlet 26 § och 27 §

 
Publicerad 6.2.2014