Framsida » Avgöranden » Personuppgifter på en privat persons hemsida

Personuppgifter på en privat persons hemsida

2004

Ärende:

Enligt en begäran om åtgärd som dataombudsmannen tog emot fanns det på X:s hemsida artiklar, i vilka ett flertal personers bl.a. anhängiggörarens personuppgifter behandlades. På sidan listades sammandrag utav olika personers skrifter, vilka hade tagits ur sitt ursprungliga sammanhang och omgivning.

Anhängiggöraren ansåg att skrifterna gällande honom var kränkande. Enligt hans uppfattning var redan ett omnämnande av en persons namn enligt EU:s dataskyddsdirektiv tillståndsbundet. Han krävde att alla hänvisningar till honom skulle tas bort från ifrågavarande sida samt från alla andra sidor som X uppehöll. Anhängiggöraren ville att dataombudsmannen skulle förmedla detta krav till X. Ifall denne möjligtvis skulle vägra ta bort hänvisningarna bad anhängiggöraren dataombudsmannen föra ärendet till behandling hos dataskyddsnämnden.

Dataombudsmannens svar och handledning:

Som anvisning vid regleringen av personuppgiftslagen har varit Europa parlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. Europagemenskapernas domstol har i sin dom C-101/01 (6.11.2003) definierat direktivets tillämpningsområde bl.a. gällande automatisk behandling av personuppgifter i ett fall i Sverige där på en Internet-sida på en personlig dator fanns uppgifter förutom om uppehållaren men också om dennes arbetskolleger. Enligt domen var förandet av uppgifterna till Internet i detta fall sådan automatisk behandling av personuppgifter som direktivet avser. För att bedöma detta fall bör man utreda vilken nationell lagstiftning som är tillämplig.

Tillämpning av personuppgiftslagen

De namn som nämns i verksamheten som begäran av åtgärd gäller härstammar inte från ett personregister och omnämnandet av namnen har inte heller enligt dataombudsmannens uppfattning syftet att bilda och bildar inte heller ett sådant personregister som personuppgiftslagens 3 § 1 moment 3 punkt avser. I verksamheten som begäran av åtgärd gäller nämns namn i samband med åsikter som har framförts i olika skrifter, artiklar och nätdiskussioner. Då personuppgifter behandlas i form av artiklar eller till sådana jämförbara skrifter blir personuppgiftslagen enligt huvudregeln inte tillämplig på grund av personuppgifternas behandlings redaktionella eller litterära syfte.

Enligt Finlands grundlags 12 § har var och en yttrandefrihet. Till yttrandefriheten hör rätten att framföra, sprida och ta emot information, åsikter och andra meddelanden utan att någon i förväg hindrar detta. Närmare bestämmelser om yttrandefriheten utfärdas genom lag. Yttrandefriheten har i bestämmelsen inte bundits till någon viss kommunikationsform t.ex. till publicering av tryckta skrifter, utan den tryggas oberoende av metoden för yttrandet eller publiceringen. Om yttrandefrihet i masskommunikation har stadgats i lag (460/2003), i vilken ges närmare bestämmelser om användningen av den grundlagstryggade yttrandefriheten i masskommunikation.

Balansen mellan grundrättigheternas yttrandefrihet och integritetsskyddet har inom ramarna för den marginal som nationella regleringsmekanismer har fått ordnats genom lag i Finland. Enligt dataombudsmannens uppfattning betyder den nämnda domen från Europeiska unionens domstol inte att ett nämnande av personuppgifter i Internet i vilket sammanhang som helst skulle alltid i finsk rättspraxis borda falla under tillämpningsområdet för bestämmelserna om skyddet av personuppgifter och skulle utan undantag exempelvis kräva den berörda personens samtycke. Enligt dataombudsmannens uppfattning faller den bedömda verksamheten inte under personuppgiftslagens tillämpningsområde.

Tillämpning av övrig lagstiftning

Eftersom verksamheten har skett i det öppna datanätet bör man bedöma huruvida lagstiftning gällande de i grundlagen avsedda grundläggande fri- och rättigheterna så som integritetsskyddet och yttrandefriheten blir tillämplig.

Begäran om åtgärd grundade sig på kränkande innehåll i skrifter som hade förts till Internet. Enligt 18 § i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation kan en domstol ge ett föreläggande att avbryta distributionen av ett nätmeddelande. Dataombudsmannen har inte en sådan behörighet.

För att få ett föreläggande att avbryta distributionen av ett nätmeddelande borde anhängiggöraren vända sig till polisen eller domstolen. Ansökan om avbrytande av distributionen av ett nätmeddelande behandlas vid tingsrätten på den ort som är hemort för utgivaren, utövaren av programverksamhet eller administratören av en sändare, server eller någon annan sådan anordning eller vid Helsingfors tingsrätt.

Tillämpning av straffrättsliga bestämmelser

En förutsättning för tillämpning av åtgärderna i 18 i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation är att det med hänsyn till meddelandets innehåll är uppenbart att det är straffbart att hålla det tillgängligt för allmänheten. Då gärningens straffbarhet bedöms är bestämmelsen om kränkning av integritet, frid och ärekränkning i strafflagens 24 kapitel central.

I sista hand är säkrandet av integritetsskyddet tryggat genom ovan nämnda bestämmelse i strafflagen. Enligt strafflagens 24 kapitels 8 § gör sig den som obehörigen genom ett massmedium eller genom att på något annat sätt göra tillgängligt för ett stort antal människor, framför en uppgift, antydan eller bild som gäller någons privatliv så att gärningen är ägnad att orsaka skada eller lidande för den kränkte eller utsätta honom eller henne för missaktning, skyldig till spridande av information som kränker privatlivet.

 
Publicerad 6.2.2014