Framsida » Avgöranden » Uppgifter i sökdatabas på Internet

Uppgifter i sökdatabas på Internet

Drnr 1509/41/09

Ärendet:

X Arkivet frågade hur intervjuer med en privatperson, som förts in i en sök databas innehållsregister, kan publiceras i det offentliga Internet. I minneskunskapen finns även hänvisningar till fysiska personer som ännu är i liv, fastän det är fråga om X Arkivets minnes kunskaps - databas.

Dataombudsmannens svar:

Yttrandefriheten som kommer av Finlands grundlag hänger starkt samman med memoarer och framställande av egna åsikter. Om yttrandefriheten har dessutom särskilt stiftats i yttrandefrihetslagen (460/2003). Härefter hänvisade dataombudsmannen till sin behörighet och konstaterade vidare att enligt personuppgiftslagen 2 § tillämpas inte lagen ifall det om ärendet stiftas närmare i annan lag eller det är fråga om behandling av personuppgifter i massmedia och konstnärlig eller skriftlig mening. Då arkivlagen särskilt skall tillämpas på behandling av arkiv, och fastän det är fråga om en uppgjord innehållsförtäckning, så kan dessa inte på ett sakligt sätt/innehållsmässigt säras från arkivet.

Dataombudsmannen konstaterade vidare att då personuppgiftslagen har stiftats har principen om sk. medelsoavhängighet tillämpats, varpå arkiv som sparas i arkivinstitut kan undersökas och publiceras i hurudan form som helst. Ombudsmannen ansåg att detta ändå inte lämpar sig på dokument som enligt lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet skall sekretessbeläggas. Enligt hans mening är det bäst att offentlighetslagen beaktas som ett redskap för tolkning, fastän den ifrågavarande lagen inte egentligen direkt skall tillämpas på sök databaser.

Inte ens om behandling av personuppgifter inom ombudsmannens behörighet liggande kan han fastställa någon bindande princip i special situationer, utan varje enskild som känner att han blivit kränkt kan yrka till dataskydds- eller polismyndigheterna. I de exemplen som X Arkivet gav ansåg dataombudsmannen ändå att personuppgiftslagen inte bör tillämpas, varpå dataombudsmannen inte har behörighet. 
Publicerad 6.2.2014