Framsida » Avgöranden » En barnskyddsanmälan beodrades inte i enlighet med personuppgiftslagens rättelse av uppgifter att raderas

En barnskyddsanmälan beodrades inte i enlighet med personuppgiftslagens rättelse av uppgifter att raderas

Helsingfors förvaltningsdomstol 3.10.2001/01/0673/2

X kräver att uppgifterna om barnskydds anmälan angående denna och dennas barn skall raderas ur socialbyråns register. Denna anser att anmälan i sin helhet är ogrundad, skymfande och förolämpande. Dataombudsmannen förkastade X krav, och beordrade inte att uppgifterna skulle rättas. Enligt dataombudsmannen innehåller anmälan uppgifter som skulle kunna ha lett till barnskyddsåtgärder. Av denna orsak var socialmyndigheterna skyldiga att utreda behovet av barnskydd. Härav är inte anmälan ogrundad, och kan därför aldrig beordras att raderas. Ifall att man för samma barn senare gör en annan barnskyddsanmälan så skall även den tidigare anmälan avvägas då ärendet avgörs. Av denna orsak kan den ifrågavarande anmälan komma att inverka på senare händelser, även om den inte i detta fall ledde till barnskyddsåtgärder. Anmälan i barnskyddslagens 40 § har som syfte att skydda barnet, detta bör även uppmärksammas då man avgör anmälans riktighet. Avvägande om riktigheten i den ifrågavarande barnskyddsanmälan är svår, eftersom anmälaren och svaranden har olika syn på händelseförloppet. Även i socialbyrån blev utredningen av ärendet på hälft, eftersom mötena som planerats med parterna aldrig blev av. Socialbyrån tog inte initiativ till att klara upp ärendet på annat sätt. Av denna orsak finns det ingen klarhet i huruvida uppgifterna i anmälan är felaktiga eller inte. Detta bör även framgå av handlingarna. I det ifrågavarande fallet har i handlingarna skrivits in svarandes syn på konflikterna i anmälan. På detta sätt har barnskyddsanmälan rättats på så sätt ett svarandes åsikter är dokumenterade. Därför ansåg dataombudsmannen att det inte fanns skäl att rätta uppgifterna på annat sätt eller att beordra dem att raderas.

Förvaltningsdomstolen förkastade X klagan över dataombudsmannens beslutet. Enligt barnskyddslagens 40 § har en del myndigheter skyldighet och en del privat personer möjlighet att göra barnskyddsanmälan, ifall de är i behov av barnskydd. Barnskyddslagens stadganden är till för att skydda barnets rättigheter, och detta innebär att även misstänkta fall bör nå barnskyddsmyndigheternas vetskap. Med beaktande av syftet med barnskyddsanmälningar har dataombudsmannen konstaterat att han inte kan beordra att uppgifterna rättas eller raderas enligt X krav. Förvaltningsdomstolens beslut har vunnit laga kraft.

 
Publicerad 6.2.2014