Framsida » Avgöranden » Publicering av lägenheters försäljningspriser på byggföretags internet sidor

Publicering av lägenheters försäljningspriser på byggföretags internet sidor

Ärendet:

Byggnadsföretaget X frågade efter dataombudsmannens åsikt till ett förfarande där företaget som försäljare på sin öppna hemsida publicerar individualiserade försäljningspriser för de bostadsaktier som företaget har sålt.

Efter förhandlingar som genomgåtts i dataombudsmannens byrå, gav dataombudsmannen följande ställningstagande:

Dataombudsmannens svar:

Personuppgifter får behandlas endast då det är fråga om en allmän förutsättning som det stadgas om i personuppgiftslagens 8 § eller då det är fråga om behandling för de särskilda ändamål som nämns i lagens 4 kapitel. Då det i det ifrågavarande fallet är avsett att föra personuppgifter gällande en köpare till Internet, är den ända möjliga behandlingsgrunden troligtvis 8 § 1 moment 1 punkt, som stadgar om den registrerades samtycke som grund. Således bör köparens samtycke fås enligt dataombudsmannens uppfattning till att uppgifterna publiceras.

Med personuppgifter avses enligt personuppgiftslagens 3 § 1 moment 1 punkt "alla slags anteckningar som beskriver en fysisk person eller hans egenskaper eller levnadsförhållanden som kan hänföras till honom själv eller till hans familj eller någon som lever i gemensamt hushåll med honom". I enlighet med denna definition skall således en lägenhets adress anses innehålla sådan information som kan tolkas som en personuppgift, om adressen beskriver en sådan tid då lägenheten är i en privat persons ägo. Uppgifter om ägare kan ju vem som helst lätt utreda från bolagets aktieägarförteckning.

Från ovan nämnda följer att dataombudsmannen inte anser det vara förenligt med personuppgiftslagen att köparens adress och den köpeskilling som denne har betalat meddelas t.ex. på Internet sidor, om inte för detta förfarande har på förhand betts köparens samtycke.

 
Publicerad 6.2.2014