Framsida » Avgöranden » Begäran av kundens kontoutdrag då utkomststöd beviljas

Begäran av kundens kontoutdrag då utkomststöd beviljas

Dataombudsmannens ställningstagande 6.9.2001
Dnr 982/45/2001

Ärende:

Är ett kontoutdrags uppgifter behövliga då utkomststöd beviljas och kan kunden således ombes tillställa myndigheten ett kontoutdrag? Kan kunden täcka delar av uppgifterna?

Ställningstagande:

I socialbyrån kan kontoutdrag begäras då utkomststöd beviljas. Kontoutdragets uppgifter är behövliga uppgifter då utkomststöd beviljas eller då rätten till det bedöms. Då kontoutdrag begärs skall dock beaktas den enskilda individens integritetsskydd. Om kontoutdraget innehåller väldigt känsliga uppgifter (t.ex. medlemsavgifter till religiösa samfund eller politiska partier), som saknar betydelse då utkomststöd beviljas, skall ifrågavarande uppgift kunna täckas. Uppgifter om hur mycket besparningar det finns på kontot är dock inte en sådan uppgift som kan täckas. Uppgifter om besparningar behövs för beviljande av utkomststöd eftersom man då tar i beaktande de inkomster och medel som finns till förfogande i enlighet med lagen om utkomststöd. Också i den broschyr som social- och hälsovårdsministeriet har utgivit åt tillämpare av lagen om utkomststöd, konstateras att de medel som finns till förfogande, så som besparningar, värdepapper och annan lätt realiserad förmögenhet beaktas med hjälp av en skälighetsprövning. I samma broschyr konstateras även att uppgifter som ges till socialbyråer kan vara bl.a. kvitton och verifikationer om betalda betalningar samt betalningar som skall betalas, reversaler och bankkonto verifikationer, hyresavtal eller motsvarande dokument som kan behövas då stöd beviljas.

Tillämpade bestämmelser:

Personuppgiftslag: 9.1 §
Speciallag: Lag om utkomststöd 1-2 §, 6 §, 12 §
Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 12.1 §

 
Publicerad 6.2.2014