Framsida » Avgöranden » Givande av information åt kunden angående riktande av elektronisk direktmarknadsföring

Givande av information åt kunden angående riktande av elektronisk direktmarknadsföring

Dataombudsmannens ställningstagande 24.10.2005

Ärende:

Hur skall ett företag informera sina konsumenter, till vilka de utan förhands samtycke ämnar rikta direkt marknadsföring, i enlighet med lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation 26 § 3 momentet?

Ställningstagande:

Av informationsplikten i personuppgiftslagens (523/1999) 24 § och elektroniska dataskyddslagens (516/2004) 26 § kommer att varje företag som i enlighet med elektroniska dataskyddslagens 26 § 3 moment ämnar utföra direktmarknadsföring utan att de registrerade kunderna på förhand informerats om detta, skall se till att kunderna vet om 1) att denna är kund, 2) att dennas uppgifter kan användas för elektronisk marknadsföring och 3) att denna har rätt till förbudsrätt gällande marknadsföring som riktar sig på honom.

Enligt personuppgiftlagens 24 § 1 mom. skall den registeransvarige vid insamling av personuppgifter se till att den registrerade kan få uppgift om den registeransvarige och vid behov om dennes företrädare, ändamålet med behandlingen av personuppgifterna samt vart uppgifter i regel lämnas ut, liksom om de uppgifter som behövs för att utöva den registrerades rättigheter vid behandlingen av personuppgifter. Uppgifterna skall ges då personuppgifter samlas in och registreras eller, om uppgifterna samlas in hos någon annan än den registrerade själv och avsikten är att lämna ut uppgifterna, senast då uppgifterna första gången lämnas ut.

Då det aktuella ärendet handlar om direktmarknadsföring, kan det nämnas att även den elektroniska dataskyddslagen förpliktar den registeransvariga till att ge information. I den elektroniska dataskyddslagens 26 § 1 moment har i stort sätt stiftats att direktmarknadsföring till privat personer förutsätter samtycke som utgångspunkt. I de fall där direktmarknadsföring ändå kan riktas på privatpersoner utan samtycke i enlighet med lagens 26 § 3 moment skall den som tillhandahåller en tjänst eller som säljer en produkt ge fysiska personer som är kunder en möjlighet att lätt och utan särskild avgift förbjuda användning av kontaktinformation i samband med att uppgifter insamlas samt i samband med varje elektronisk post och med varje text-, tal-, röst- och bildmeddelande. Den som tillhandahåller en tjänst eller som säljer en produkt skall tydligt meddela om möjligheten till förbud.

Enligt elektroniska dataskyddslagens 26 § 3 mom. behövs inte kundens samtycke om då direktmarknadsföringen riktar sig på den som tillhandahåller en tjänst eller som säljer en produkt i samband med försäljningen av produkten eller tjänsten av en fysisk person som är kund får kontaktinformation som ansluter sig till elektronisk post eller till text-, tal-, röst- eller bildmeddelande. Då får samma leverantör av tjänsten eller samma försäljare av produkten använda denna kontaktinformation vid direktmarknadsföring av sina egna produkter och tjänster som hör till samma produktgrupp eller som annars är av motsvarande slag.

Tillämpad lagstiftning:

Personuppgiftslagens 24 §
Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation: 26 §

 
Publicerad 6.2.2014