Framsida » Avgöranden » Bifogande av kunders personuppgifter till stamkundssystemet utan samtycke

Bifogande av kunders personuppgifter till stamkundssystemet utan samtycke

2004

Ärende:

Kunden hade köpt en tvättmaskin och gett vid överenskommandet av hemtransporten sina personuppgifter till företaget. Inte länge efter det hade han får ett brev som innehöll ett stamkundskort och ett "megaerbjudande", även om han inte i något skede hade anslutit sig till stamkundssystemet. I samband med utlämnandet av sina adressuppgifter hade han inte informerats om användning av dem till något annat ändamål än det överenskomna.

Företaget meddelade att det hade skett ett mänskligt misstag då försäljaren hade bifogat kunden till stamkundssystemet utan att be om tillstånd. Personuppgifterna hade dock genast efter att felet hade uppdagats, utplånats från systemet. Anslutande till stamkundssystemet var frivilligt för medlemmar och avgiftsfritt. Personalen hade getts anvisningar om samlande av personuppgifter.

Dataombudsmannens svar:

Dataombudsmannen konstaterade att principerna gällande användningen av stamkundssystemet, vilka företaget hade meddelat var förenliga med personuppgiftslagen. Också systemets registerbeskrivning var utarbetad i enlighet med personuppgiftslagen.

Företaget hade dock brutit mot personuppgiftslagens bestämmelser då kunden hade anslutits till stamkundssystemet utan samtycke. Med hänvisning till ändamålsenlighetskravet som är grunden till behandling av personuppgifter och till konsumentombudsmannens anvisning gällande stamkundsmarknadsföring (1997), konstaterade dataombudsmannen att en enskild köpesituation inte kan ses som en sådan grund för inledande av ett stamkundsförhållande, som skulle uppfylla personuppgiftslagens krav på sakligt samband och som skulle möjliggöra bifogande av kundens personuppgifter till stamkundssystemet utan ett uttryckligt samtycke av kunden.

I det ifrågavarande fallets marknadsföring hade i marknadsföringen utnyttjats direkt det personregister som bildas av stamkundssystemet, så det var inte fråga om en särskild behandling av personuppgifter i direktmarknadsföringssyften.

Dataombudsmannen ansåg att företagets förfarande hade stridit mot personuppgiftslagen men ändå inte varit klandervärt till den grad att det skulle ha gett orsak till att vidta fortsatta åtgärder. Eftersom det hade varit fråga om ett undantag i förhållande till den linje, som företaget hade meddelat att tillämpas vid behandling av personuppgifter, ansåg dataombudsmannen det vara tillräckligt att företaget fick ett klander för bifogande av kundens personuppgifter till stamkundssystemet utan samtycke, samt uppmanade företaget att i fortsättningen sörja för att personalen inte längre handlade på detta sätt.

Tillämpliga bestämmelser:

Personuppgiftslagen 3 § 7 punkt, 5 §, 6 §, 8,1 §, 9 §, 10 §, 19 §, 24,1 §, 25,3 § och 30 §.

 
Publicerad 6.2.2014