Framsida » Avgöranden » Publicerande av uppgifter, från ett register som gäller yrkeskompetens, i internet som en söktjänst

Publicerande av uppgifter, från ett register som gäller yrkeskompetens, i internet som en söktjänst

Ärende:

Dataombudsmannen bad övervakningsmyndigheten om en utredning gällande publicering av uppgifter från ett register som gällde yrkeskompetens i internet som en söktjänst. I sitt svar lyfte myndigheten fram följande:

  • Registret är med stöd i en stadgad bestämmelse offentligt. Enligt lagen om det har var och en rätt att få uppgifter från ifrågavarande register och utlämnandet av uppgifter har således stadgats om i lag.
  • Enligt ifrågavarande lags förarbeten är bakgrunden till bestämmelsen att det är övervakningsmyndighetens uppgift att se till att man vid behov från registret kan utpeka och pålitligt få veta den berördas rätt att utföra ett särskilt arbete. Övervakningsmyndigheten har således ansett att med grund i den uttryckliga offentlighets- och utlämningsbestämmelsen finns inga hinder för publicerande av uppgifterna. Tvärtemot har de en i lagen angiven skyldighet att publicera i ifrågavarande register antecknade uppgifter, eftersom det har uttryckligen stadgats om ärendet.
  • Lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet (offentlighetslagen; 621/1999) har redan varit i kraft då lagen gällande yrkeskompetensen gavs. Följaktligen har med ifrågavarande lags bestämmelser om rätt att få information enligt övervakningsmyndighetens uppfattning klart strävats efter ett bredare publicerande av uppgifterna än vad man stadgat om i offentlighetslagen. Även personuppgiftslagen har varit i kraft då.
  • Från registret bes om uppgifter fortlöpande både av myndigheter som av privata personer eller sammanslutningar. Övervakningsmyndigheten anser att skyldigheten gällande yrkeskompetensuppgifternas offentlighet i speciallagen är ekonomiskt lättare att fullgöra som en Internettjänst, eftersom bindandet av personalen till att ge uppgifter under hela tjänstetiden är inte med tanke på ärendets natur resursekonomiskt motiverat.
  • Registret togs bort från övervakningsmyndighetens Internet-sidor genast då misstankar om riktigheten av registrets offentliggörande kom till myndighetens vetskap. Tillsvidare utlämnas uppgifter endast på begäran under tjänstetid.

Dataombudsmannens svar:

Allmänna bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i personuppgiftslagen (523/1999). Utlämnande av personuppgifter från en myndighets register sker som utgångspunkt enligt lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet. Om det i speciallagar finns bestämmelser om utlämnande av uppgifter från personregister skall de tillämpas i första hand.

Dataombudsmannen ansåg att förandet av personuppgifterna i personregistret till myndighetens hemsida i det öppna nätet är utlämnande av personuppgifter elektroniskt. Då personuppgifter förs till det öppna nätet är mottagare av utlämnandet alla som kan använda Internet och se ifrågavarande sida. Då personuppgifter har förts till Internet kan den registeransvariga i praktiken inte längre kontrollera deras användning.

För att myndigheten skall kunna föra de personuppgifter som finns i ett personregister till Internet bör det finnas en berättigande grund till behandlingen av personuppgifterna. Förande av ett personregisters uppgifter till Internet kan komma i fråga om det finns en uttrycklig lagbestämmelse som möjliggör detta förfarande. Också ett samtycke som den registrerade har givit kan möjliggöra förandet av personuppgifter till Internet, om förfarandet för övrigt är sakligt motiverat och nödvändigt för den registeransvarigas verksamhets del.

Från ifrågavarande yrkeskompetensregister har envar rätt att få uppgifter enligt lagen som gäller det. Enligt dataombudsmannens uppfattning tolkas denna ordalydelse sedvanligt så att uppgifterna kan fås på begäran. Den ifrågavarande lagens bestämmelse innehåller ingen uttrycklig bestämmelse om användande av Internet som medel för att ge personuppgifterna och således är elektroniskt utlämnande av uppgifterna inte möjligt så att de förs å den registeransvariges vägnar till det öppna nätet. Övervakningsmyndigheten har således inte enligt dataombudsmannens uppfattning med stöd i den ifrågavarande speciallagen en grund att erbjuda en Internettjänst med vilken man kan söka uppgifter i myndighetens register om yrkeskompetens.

Enligt dataombudsmannen är ifrågavarande bestämmelse en informativ bestämmelse om rätten att få information. Också utan den skulle uppgifterna som utgångspunkt vara offentliga med stöd i offentlighetslagen. Vid sidan av speciallagen stadgar offentlighetslagens 16 § 3 moment kompletterande om utlämnande av uppgifter.

Med beaktande av att registret hade tagits bort från övervakningsmyndighetens internetsida ansåg dataombudsmannen att det inte fanns skäl att vidta fortsatta åtgärder i ärendet.

Dataombudsmannen fäste slutligen på en allmän nivå uppmärksamhet vid att offentlighetslagen stadgar med vissa förutsättningar om möjligheten att en myndighet öppnar åt en annan myndighet en teknisk anslutning till uppgifter i sitt personregister (16 § 3 moment och 29 § 3 moment).

 
Publicerad 6.2.2014