Framsida » Avgöranden » En minderårigs rätt till insyn av sina patientregisteruppgifter

En minderårigs rätt till insyn av sina patientregisteruppgifter

Dataombudsmannens ställningstagande 15.8.2001
Dnr 403/45/2001

Ärende
I ärendet bedöms huruvida en omyndig person (minderårig, d.v.s. under 18 år gammalt barn) har rätt att kontrollera uppgifter, som gäller denne själv, i ett patientregister.

Ställningstagande
Enligt personuppgiftslagens 26 § har var och en rätt att, utan hinder av sekretessbestämmelserna, sedan han meddelat de fakta som behövs för att söka en uppgift, få veta vilka uppgifter om honom som har registrerats i ett personregister eller att registret inte innehåller uppgifter om honom.

I personuppgiftslagen regleras om den registrerades rättigheter vid behandlingen av personuppgifter. Som utgångspunkt innehar var och en, en registrerads rättigheter, oberoende av ålder eller annan omyndighet. En tredje man kan inte använda en registrerads rättigheter. Om vissa förutsättningar uppfylls kan en annan än den registrerade representera den registrerade i ärenden som gäller utövandet av de rättigheter som gäller hans person. Sådana lagliga företrädare är t.ex. ett minderårigt barns vårdnadshavare eller annan intressebevakare.

Ett minderårigt barns självbestämmanderätt i fråga om sina personuppgifter fastställs utifrån allmänna och speciella bestämmelser om minderåriga barns självbestämmanderätt (3 artikeln 1 punkten och 12 artikeln i konventionen om barnets rättigheter, 6.3 § och 106 § i Finlands grundlag, personuppgiftslagen samt specialbestämmelser för respektive bransch).

Personuppgiftslagen nämner ingen fastställd lägre åldersgräns för minderåriga barns självbestämmanderätt vid behandlingen av personuppgifter. Enligt konventionen om barnets rättigheter, Finlands grundlag och personuppgiftslagen har ett minderårigt barn rätt att självständigt använda sina rättigheter i ärenden som gäller hans eller hennes person, t.ex. de rättigheter som berör behandlingen av personuppgifter. Barnet har bl.a. rätt att kontrollera registeruppgifter som gäller hans eller hennes person, om barnet med hänsyn till sin ålder och utvecklingsnivå samt ärendets natur förstår sakens betydelse. Det ankommer i första hand på den registeransvarige att bedöma om ett minderårigt barn har självbestämmanderätt och om de ovan nämnda kriterierna uppfylls. Frågan avgörs i sista hand i domstol.

Tillämpa lagbestämmelser
Personuppgiftslagen: 26-28 §
Speciallagar: Konventionen om barnets rättigheter 3 artikeln 1 punkten och 12 artikeln, Finlands grundlag 6 § 3 momentet och 106 §

 
Publicerad 6.2.2014