Blanketter

Vänligen beakta att de flesta blanketter baserar sig på personuppgiftslagen (523/1999). Fr.o.m. den 25 maj tillämpas EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Begäran om kontroll och rättelseyrkande

En registrerad har vanligtvis rätt att kontrollera sina uppgifter och vid behov kräva att de rättas. En begäran om kontroll och rättelseyrkande kan tillställas den registeransvarige med en blankett. Om den registeransvarige inte ger de uppgifter som har begärts eller om denne vägrar att utföra de yrkade rättelserna, skall den registeransvarige ge ett skriftligt intyg om vägran.

Register- och dataskyddsbeskrivningar

Den registeransvarige skall utarbeta en registerbeskrivning av varje personregister, som denne upprätthåller, och informera om den kommande behandlingen av personuppgifterna samt om den registrerades rättigheter. Vid informeringen kan användas en dataskyddsbeskrivning, till vilken det har i registerbeskrivningen fogats en del som redogör för den registrerades rättigheter. För personregister som upprätthålls för vetenskaplig forskning kan göras en mer detaljerad registerbeskrivning.

Anmälningar

Personuppgiftslagen definierar de verksamheter och behandlingar, om vilka man bör göra en anmälan till dataombudsmannen. Det kan vara frågan om en registeranmälan, verksamhetsanmälan eller anmälan om översändande av personuppgifter till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Att anhängiggöra ärenden hos dataombudsmannens byrå

När du anhängiggör ärenden hos dataombudsmannen, kan du använda dig av de blanketter som dataombudsmannens byrå har utarbetat.

Övriga blanketter

När du vill begära om offentliga personuppgifter från en enskild myndighets personregister, kan du vid behov använda modellblanketter. Blanketterna sänds direkt till den vederbörande myndigheten.

Anmälningar i enlighet med 154 § i informationssamhällsbalken

Anmälningar som anknyter till behandlingen av identifieringsuppgifter sänds till dataombudsmannen.

 
Publicerad 23.2.2018