Informationssamhällsbalken

Informationssamhällsbalken (917/2014) trädde i kraft den 1.1.2015. Med lagen upphävdes bl.a. lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004).

Lagens syften

Syftet med denna lag är att främja utbudet och användningen av elektroniska kommunikationstjänster samt att säkerställa att kommunikationsnät och kommunikationstjänster på skäliga villkor är tillgängliga för alla i hela landet. Syftet är också att trygga en effektiv och störningsfri användning av radiofrekvenser samt att främja konkurrensen och säkerställa att kommunikationsnäten och kommunikationstjänsterna är tekniskt utvecklade, håller god kvalitet, är driftsäkra och trygga samt har förmånliga priser. Lagen syftar också till att trygga den elektroniska kommunikationens konfidentialitet och att värna om integritetsskyddet.

Dataombudsmannens uppgifter

305 § Dataombudsmannen ska utöva tillsyn över efterlevnaden av 1) bestämmelserna i 18 kap. om behandling av sammanslutningsabonnenters förmedlingsuppgifter, 2) bestämmelserna i 20 kap. om behandling av lokaliseringsuppgifter, 3) bestämmelserna i 197–199 § om kontaktinformationstjänster, 4) bestämmelserna i 200 och 202–204 § om direktmarknadsföring, 5) bestämmelserna i 40 kap. om rätt att få information och om tystnadsplikt i fråga om lokaliseringsuppgifter.

För tillsynsuppgifter som avses i 1 mom. 1 punkten kan en avgift tas ut hos sammanslutningsabonnenten. Genom förordning av justitieministeriet utfärdas bestämmelser om när åtgärderna ska vara avgiftsbelagda och om avgiftens storlek enligt lagen om grunderna för avgifter till staten.

I den föreslagna bestämmelsen (RP 221/2013 rd) motsvarar uppgifterna huvudsakligen de uppgifter som dataombudsmannen har enligt 32 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation. Enligt den föreslagna bestämmelsen ska dataombudsmannen utöva tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna om behandling av sammanslutningsabonnenters identifieringsuppgifter, efterlevnaden av bestämmelserna om lokaliseringsuppgifter, efterlevnaden av bestämmelserna om behandling av personuppgifter i kontaktinformationstjänster, efterlevnaden av bestämmelserna om direktmarknadsföring i samt bestämmelserna om rätt att få information och om tystnadsplikt i 40 kap. i denna avdelning i fråga om lokaliseringsuppgifter. Liksom i den gällande lagstiftningen finns det även i detta förslag en uppdelning av befogenheten mellan Kommunikationsverket och dataombudsmannen, speciellt sett ur en synvinkel som närmare rör integritetsskydd och behandling av personuppgifter. Då är det mest ändamålsenligt att dataombudsmannen sköter tillsynen. Å andra sidan är till exempel kakor av teknisk natur och har ett klarare samband med kommunikation. Därför har man ansett det vara mer naturligt att de hör till Kommunikationsverkets sektor. I fråga om kontaktinformationstjänster är det dataombudsmannen som övervakar iakttagandet av bestämmelserna om behandling av personuppgifter och Kommunikationsverket som övervakar regleringen av den kommersiella verksamheten. Vad gäller övervakning av direktmarknadsföring har förutom dataombudsmannen dessutom konsumentombudsmannen i fall som avses i konsumentskyddslagen rätt att ingripa i icke önskvärd direktmarknadsföring.

S.k. Lex Nokia

Enligt lagen om ändring av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (125/2009), vilken trädde i kraft 1.6.2009, övervakade dataombudsmannen de i 13 a – 13 k § stadgade förutsättningarna för att behandla identifieringsuppgifter, då det gäller olovlig användning av en avgiftsbelagd informationssamhällstjänst, ett kommunikationsnät eller en kommunikationstjänst eller förebyggande och utredning av röjande av företagshemligheter. Då s.k. Lex Nokia-reglering intogs i informationssamhällsbalken, ändrades inte dess innehåll.

Enligt RP 48/2008 rd motsvarar den föreslagna paragrafen (informationssamhällsbalkens 154 §) 13 i § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation. Enligt 154 § ska en sammanslutningsabonnent på förhand meddela dataombudsmannen att behandling av förmedlingsuppgifter inleds. Av förhandsanmälan ska framgå grunderna, praxisen, de personer till vilkas uppgifter behandling av förmedlingsuppgifter hör eller bestämma de nämnda uppgifterna och hur sammanslutningsabonnenten har fullgjort den informationsskyldighet som föreligger innan behandlingen inleds. Sammanslutningsabonnenten ska årligen i efterhand lämna dataombudsmannen en redogörelse för den manuella behandlingen av förmedlingsuppgifterna. Av redogörelsen ska det framgå på vilka grunder och hur många gånger förmedlingsuppgifterna har behandlats under ett år.

Anmälningar i enlighet med 154 § i informationssamhällsbalken

Informationssamhällsbalken


 
Publicerad 18.1.2016