Offentlighetslagen

Utlämnandet av personuppgifter ur myndigheters personregister bestäms enligt offentlighetslagen. Ett undantag utgör de situationer, där en bestämmelse i en speciallag berättigar någon myndighet att lämna ut eller få personuppgifter under i denna speciallag nämnda förutsättningar.

Offentlighetslagen gör skillnad mellan att offentliga personuppgifter lämnas till påseende och att personuppgifter lämnas ut ur ett personregister. Ur personregistret kan lämnas ut personuppgifter i form av en kopia, utskrivning eller i elektronisk form, ifall mottagaren enligt bestämmelserna om skydd för personuppgifter har rätt att registrera och använda sådana uppgifter (16 § 3 mom.).

Den myndighet som lämnar ut personuppgifter har alltid att klargöra lagenligheten för utlämnande av personuppgifter också på basis av personuppgiftslagen. Förfarandet är det samma i fråga om personregister som upprätthålls med hjälp av automatisk databehandling och register som upprätthålls manuellt. För bedömningen av utlämnandets lagenlighet ingår i offentlighetslagen bestämmelser om förfarandet i anknytning till begärandet av uppgifter.

Av betydelse för behandlingen av personuppgifter är också de i offentlighetslagen ingående bestämmelserna om sekretessbeläggning av uppgifter. Grunderna för sekretessbeläggning har huvudsakligen samlats i lagens 24 §. I vissa speciallagar (såsom lagen om patientens ställning och rättigheter) ingår även sekretessbestämmelser.

De bestämmelser i offentlighetslagen som förpliktar till god informationshantering förverkligar personuppgiftslagens krav på omsorgsfullhet och skydd samt planmässighet.

I offentlighetslagen stadgas om en parts rätt att ta del av en handling (11 §). Enligt lagen har var och en rätt att med vissa begränsningar (12 §) ta del av uppgifter som ingår i myndigheters handlingar och som gäller en själv. Om det är fråga om en uppgift som ingår i ett personregister, har man att överväga bestämmelsens förhållande till den registrerades rätt till insyn, om vilken stadgas i personuppgiftslagen.

 
Publicerad 7.11.2013