Speciallagstiftning

På behandlingen av personuppgifter inverkar också i speciallagar ingående bestämmelser om behandling av personuppgifter
Enligt personuppgiftslagen, som stiftats som generell lag, kan behandling av personuppgifter basera sig också på annan lagstiftning. Specialbestämmelser som gäller behandling av personuppgifter kan således ha en väsentlig betydelse för förverkligandet av integritetsskyddet. Specialbestämmelserna tillämpas som primära i förhållande till den generella lagen.

Personuppgiftslagens allmänna förpliktelser, såsom kravet att definiera de behandlade personuppgifternas ändamål, samt kraven på planering, behövlighet och riktighet samt omsorg och skydd, samt bestämmelserna om registerbeskrivning, tillämpas emellertid alltid, emedan sådana bestämmelser inte ingår i den övriga lagstiftningen. Det samma gäller bestämmelserna om de registrerades rättigheter, låt vara att några få bestämmelser som kompletterar eller begränsar rätten till insyn ingår i speciallagarna (t.ex. lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården, lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet).

Riksdagens grundlagsutskott och förvaltningsutskott har närmare definierat på vilka sätt behandlingen av personuppgifter bör regleras. Grundkravet är en reglering på lagens nivå.

På behandlingen av personuppgifter inverkande eller till behandlingen anknutna bestämmelser ingår i ett stort antal, rentav hundratals speciallagar. En del av lagarna är s.k. registerlagar, i vilka heltäckande eller åtminstone till största delen har stadgats om den behandling som hör till ifrågavarande registerföring. En stor del av de övriga lagarna innehåller en reglering av åliggandena, på basis av vilken bedöms ifrågavarande registeransvarigs rätt att insamla och lagra personuppgifter. Dessutom kan i en annan lag ingå bestämmelser om exempelvis registrets datainnehåll, om rätten att få eller skaffa personuppgifter ur andra personregister eller informationskällor samt om rätten att lämna ut uppgifter ur personregistret. Ifall det är fråga om känsliga uppgifter som gäller de registrerade, bör rätten att insamla och lagra sådana personuppgifter uttryckligen framgå av ifrågavarande lag, eller rätten att insamla uppgifterna direkt bero på det åliggande som påförts i lagen. Rätten att lämna ut sekretessbelagda uppgifter bör även på basis av offentlighetslagen framgå uttryckligen av den ifrågavarande lagen.

Speciallagar eller -bestämmelser som gäller alla branscher och förvaltningsområden i förhållande till personuppgiftslagarna är lagen om integritetsskydd i arbetslivet samt lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation, och lagar som enbart gäller myndigheternas verksamhet närmast i fråga om utlämnande och arkivering av personuppgifter är lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt arkivlagen.

Myndigheternas rätt att samla in och behandla personuppgifter för att sköta sina lagstadgade åligganden bör alltid framgå av den lag som gäller ifrågavarande myndighets åligganden.

Av de s.k. registerlagarna kan som exempel nämnas bl.a. följande lagar:

 • Befolkningsdatalag
 • Lag om fordonstrafikregistret
 • Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
 • Lag om landsbygdsnäringsregistret
 • Lag om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff
 • Lag om ett informationssystem för arbetsförvaltningens kundbetjäning
 • Lag om värdeandelssystemet
 • Lag om riksomfattande personregister för hälsovården

Som några exempel på lagar som gäller myndigheternas åligganden och verksamhet, och i vilka förutom eller vid sidan av bestämmelser om åliggandena stadgas om rätten att få information eller om utlämnande av personuppgifter kan nämnas:

 • Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
 • Lag om patientens ställning och rättigheter
 • Lag om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
 • Folkpensionslag
 • Sjukförsäkringslag
 • Statistiklag
 • Lag om grundläggande utbildning

Av de lagar som inverkar på registerföringen på den privata sektorn kan nämnas t.ex.

 • Kreditinstitutslag
 • de lagar som gäller försäkringsverksamhet
 • arbetspensionslagarna
 • Lag om företagshälsovård
 
Publicerad 6.11.2013