Lagar

Rätten till skydd för privatlivet är en grundläggande rättighet. Närmare bestämmelser om skyddet för personuppgifter utfärdas genom lag.

Enligt 10 § i Finlands grundlag utfärdas närmare bestämmelser om skydd för personuppgifter genom lag. Grundlagen innehåller således ett lagstiftningsuppdrag. Riksdagens grundlagsutskott och förvaltningsutskott har i sina utlåtanden och betänkanden tagit ställning till, på vilket sätt behandlingen av personuppgifter bör regleras på lagens nivå. Substanskrav på behandlingen av personuppgifter kan också härröra från Europeiska unionens övriga normer och från andra internationella stadganden, normer och rekommendationer.

Rätten till skydd för privatlivet förverkligas på ett konkret sätt av:

  • Personuppgiftslagen som generell lag. Bestämmelserna i personuppgiftslagen tillämpas på all behandling av personuppgifter, om inte motsvarande specialstadganden ingår i andra lagar. Med personuppgiftslagen har också Europeiska unionens personuppgiftsdirektiv försatts i kraft.
  • Specialbestämmelser som gäller behandlingen av personuppgifter ingår i lagar som gäller flera olika områden. De kan gälla t.ex. rätten att samla in och lagra personuppgifter, lämna ut och förvara personuppgifter eller personregistrens datainnehåll. Också i Europeiska unionens förordningar kan ingå bestämmelser som direkt tillämpas eller inverkar på behandlingen av personuppgifter.
  • Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet tillämpas på utlämnande av personuppgifter ur myndigheters register, om inte annat stadgats om utlämnandet i fråga om någon verksamhet. På behandlingen av personuppgifter inverkar även lagens bestämmelser om sekretessbeläggning och god informationshantering.
  • I lagen om integritetsskydd i arbetslivet har samlats de viktigaste frågor som gäller dataskyddet i arbetslivet genom att förfaringssätt skapats för arbetslivets behov. Den nya och kompletterade lagen träder i kraft från 1.10.2004 och den ersätter den år 2001 givna lagen med samma namn.
  • Informationssamhällsbalken tryggar kommunikationens konfidentialitet och skyddet för privatlivet vid telekommunikation.
 
Publicerad 18.1.2016