Suojaaminen

Saako työnantaja laittaa työpaikalle näkyville listauksen, josta käyvät ilmi eniten työstä poissa olleiden henkilöiden nimet tai kuhunkin työntekijään kohdistettujen valitusten lukumäärät?

Työntekijän sairauspoissaolotiedot tai häneen kohdistetut valitukset ovat ko. työntekijää koskevia henkilötietoja. Näiden tietojen laittaminen esille työpaikalla saattaa olla työnantajan vaitiolovelvollisuuden vastaista sekä omiaan loukkaamaan työntekijän yksityisyyden suojaa.

Henkilötietolain 32 §:ssä säädetään työnantajalle rekisterinpitäjänä velvollisuus suojata tarpeellisin teknisen ja organisatorisin toimin henkilötiedot asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Työnantajan tulee määritellä, keillä on työtehtäviensä vuoksi oikeus käsitellä työntekijöiden henkilötietoja. Tämä määrittelee samalla sen, keillä ei ole oikeutta henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötietolain 33 §:ssä säädetään vaitiolovelvollisuudesta seuraavaa: joka on henkilötietojen käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä suorittaessaan saanut tietää jotakin toisen henkilön ominaisuuksista, henkilökohtaisista oloista tai taloudellisesta asemasta, ei saa tämän lain vastaisesti sivulliselle ilmaista näin saamiaan tietoja. Arkaluonteisia tai muitakaan henkilötietoja ei siis saa ilmaista sivullisille henkilöille, jotka eivät tarvitse niitä työtehtäviensä suorittamisessa.

Käytännössä työpaikalla voi olla tarpeen tiedottaa esim. työntekijöihin kohdistetuista valituksista yleisesti tilastollisena tietona. Henkilötietojen ilmaisemisen osalta tässä yhteydessä on otettava huomioon edellä todettu.

Tuomioistuin ratkaisee, onko työnantaja tai sen edustaja syyllistynyt rangaistavaan tekoon laittaessaan henkilötietoja esille. Tietosuojavaltuutetulla ei ole toimivaltaa ratkaista tätä.

 
Julkaistu 19.9.2013