Perustietovarannot

Mitä ovat perustietovarannot?

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) asetti keväällä 2010 Perustietovarantojaoston vuoden 2012 loppuun asti ulottuvalle toimintakaudelle. Jaostoon kuuluu perustietovaranto-organisaatiot, liikenteen, terveydenhuollon sekä eläkesektorin viranomaisia, tietosuojan sekä viestinnän turvallisuudesta vastaavia organisaatioita sekä edellä mainittujen viranomaisten toimintoja ohjaavia ministeriöitä. Kuntasektoria edustaa jaostossa Suomen Kuntaliitto.

Perustietovarantojaosto etsii kehittämiskohteita, tunnistaa tietojen uusia käyttömahdollisuuksia, tekee tilaa innovaatioille ja esittelee uusille tahoille, eläkeasioista, sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä liikenteen kulkuneuvoista vastaaville viranomaisille, onnistuneita käytännön ratkaisuja. Merkittävä jaoston toiminnan kohde on kuntien tietohuolto.

Perustietovarantojaosto etsii toimintaansa selkeitä kehittämiskohteita, joita esiin nostamalla ja tukemalla maamme hallinto voi suoriutua tehokkuusvaatimuksistaan yhä paremmin. Jotta olennainen ei unohtuisi, kaikkea kehitystyötä tarkastellaan tietosuojan silmälasien läpi.

Perustietovarannoista vastaavat organisaatiot jatkavat ja tiivistävät entisestään aiemmin hyväksi koettua verkostoitumistaan, minkä ohella kahdenvälisellä, tiukasti kohdennetulla yhteistyöllä pyritään viemään konkreettisesti eteenpäin kehittämishankkeita, joiden toteuttamisesta hyötyy koko yhteiskuntamme.

Perustietovarantojaostossa toimivat seuraavat organisaatiot: Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Maa- ja metsätalousministeriö, Maanmittauslaitos, Oikeusministeriö, Patentti- ja rekisterihallitus, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, Suomen Kuntaliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tietosuojavaltuutetun toimisto, Tilastokeskus, Valtiovarainministeriö, Verohallinto, Viestintävirasto, Väestörekisterikeskus sekä Ympäristöministeriö.

Lue lisää JUHTA:n Perustietovarantojaoston julkaisusta:

Perustietovarannot - tietohuoltomme kansallispääoma

 
Julkaistu 11.3.2016