Pankkitoiminta

Saako pankki ottaa kopion henkilöllisyystodistuksestani?

Kyllä. Pankeilla on laissa säädetty velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että pankin tulee todentaa asiakkaan henkilöllisyys luotettavalla tavalla, käytännössä esimerkiksi passilla tai ajokortilla.

Pankin tulee pystyä jälkeenpäin osoittamaan viranomaisille, miten kukin asiakas on tunnistettu, mihin asiakirjaan tai tietoihin tunnistaminen on perustunut ja kuka asiakkaan on tunnistanut. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä säädetyn lain (503/2008) mukaan asiakkaan tuntemista koskevista tiedoista on säilytettävä henkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan nimi, asiakirjan numero tai muu tunnistetieto ja myöntäjä taikka kopio asiakirjasta.

Pankit voivat siis ottaa kopion asiakkaan tunnistamiseen käytetystä henkilöllisyystodistuksesta ja tallettaa sen osaksi asiakasrekisteriä. Tietojen tallettaminen on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta.

Saako pankki kysyä, onko minulla poliittista vaikutusvaltaa?

Kyllä. Pankilla on velvollisuus tuntea asiakkaansa ja tietää, onko hän poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani. Tähän velvoittaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä säädetty laki (503/2008).

Pankilla tulee olla asianmukaiset, riskiperusteiseen arviointiin pohjautuvat menettelyt sen toteamiseksi, onko asiakas tai onko hän ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö. Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö on sellainen, joka toimii tai on toiminut viimeksi kuluneen vuoden aikana toisen valtion palveluksessa poliittisesti merkittävässä tehtävässä. Hänen perheenjäsenikseen katsotaan puolisot, lapset ja heidän puolisonsa sekä vanhemmat. Kyseistä sääntelyä ei toistaiseksi sovelleta suomalaiseen poliitikkoon, joka toimii Suomessa.

Pankeille säädetty selonottovelvollisuus merkitsee, että pankilla on myös henkilötietolain (523/1999) edellyttämä asiallinen peruste käsitellä poliittista vaikutusvaltaa koskevaa tietoa. Pankilla on oikeus tarvittaessa tallettaa rekisteriinsä tieto siitä, onko asiakkaalla rahanpesulain tarkoittamaa poliittista vaikutusvaltaa.

Pankki kyseli minulta kummallisia kysymyksiä. Voinko vaatia pankkia poistamaan keräämänsä tiedot?

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain ("rahanpesulain", 503/2008) 6 §:ssä säädetään pankin velvollisuudesta tuntea jokainen asiakkaansa. Lain 10 §:ssä säädetään, mitä tietoja pankin on säilytettävä ja kuinka kauan. Jos kyseessä on ollut vakituinen asiakassuhde, tiedot on säilytettävä viiden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Rahanpesulaissa edellytettyjen seikkojen lisäksi pankin on tiedettävä myös muun muassa se, onko tilinhaltija verovelvollinen sellaiseen maahan, jonka kanssa Suomi on tehnyt verotietojen vaihtoa koskevan sopimuksen. Pankki raportoi tähän liittyvät tiedot Verohallinnolle.

Jokainen voi vaatia henkilörekisteriin talletettujen, itseään koskevien tietojen poistamista rekisterinpitäjältä henkilötietolain 29 §:ään vedoten. Jos kyse on pankin keräämistä tiedoista, jotka sillä on rahanpesulain tai muun lain perusteella velvollisuus säilyttää, se joutuu kuitenkin vastaamaan poistopyyntöön kieltävästi. Tietosuojavaltuutettukaan ei voi määrätä poistettavaksi tietoja, jotka rekisterinpitäjällä on lain mukaan velvollisuus säilyttää.

Tietosuojavaltuutetun toimisto on keväällä 2016 selvittänyt pankkien menettelytapoja asiakkaan tuntemisvelvoitteen toteuttamisessa. Asiasta laadittiin muistio. Muistiosta ilmenee tietosuojavaltuutetun käsitys siitä, että pankkiasiakkaiden henkilötietojen keräämistä koskeva informointi ei ole toteutunut henkilötietolain 24 §:n mukaisesti. Tietosuojavaltuutetun toimisto pyrkii osaltaan vaikuttamaan siihen, että pankit jatkossa informoisivat asiakkaitaan riittävällä tavalla. Pankkien on informoitava asiakkaitaan esimerkiksi siitä, millä perusteella tietoja kerätään, ja siitä, että asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä kerätyt tiedot.

Jos haluat tietää, mitä tietoja pankki on sinusta kerännyt, voit tehdä rekisterinpitäjälle tarkastuspyynnön. Halutessasi voit hyödyntää toimistossamme laadittua lomaketta.

 
Julkaistu 10.1.2017