Etusivu » Tietosuojavaltuutetun toimisto » Tehtävät » Sidosryhmäyhteistyö

Yleisohjaus ja sidosryhmäyhteistyö

Tietosuojavaltuutetun ensisijaisena tehtävänä on vaikuttaa ennakollisilla toimenpiteillä rekisterinpidon lainmukaisuuteen ja edistää näin henkilötietolain itseohjautuvuutta.

Yleisohjauksen ja sidosryhmäyhteistyön avulla pyritään ennaltaehkäisemään tietosuojaongelmia ja tietosuojaloukkauksia. Keskeisenä tavoitteena on luottamuksen turvaaminen verkossa tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto tuottaa henkilötietolaista kertovaa ohjaus- ja tiedotemateriaalia sekä rekisteröidyille että rekisterinpitäjille. Toimistossa on laadittu myös rekisterinpitoon liittyviä lomakkeita kuten rekisteriseloste ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat lomakkeet. Yleisohjausta toteutetaan myös sidosryhmien kanssa. Sidosryhmät voivat esimerkiksi laatia toimialoillaan käytännesääntöjä.

Ennaltaehkäisevän toiminnan keskeinen tehtäväalue on sidosryhmäyhteistyö. Tietosuojavaltuutetulla on henkilötietolainsäädäntöä ohjaavana ja valvovana viranomaisena keskeinen rooli tietoyhteiskunnan kehittämisessä. Tietosuojavaltuutettu on pysyvänä asiantuntijana Valtioneuvoston asettamassa tietoyhteiskuntaneuvostossa ja jäsenenä Valtioneuvoston hyväksymän kansallisen tietoturvastrategian toimeenpanosta vastaavassa tietoturvallisuusasioiden neuvottelukunnassa sekä Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmässä.

Tietosuojavaltuutetun toimiston edustajat voivat osallistua lisäksi pyynnöstä jäsenenä tai asiantuntijana sellaisiin eri hallinnonalojen neuvottelukuntiin ja työryhmiin, joiden työssä yksityisyyden suojan merkitys on suuri. Erityisesti tietojärjestelmien ja tiedonsiirron sekä yleisemmin tietoteknologian käyttöön ja verkottumiseen liittyvä henkilötietojen käsittelyn ohjaus- ja neuvontatyö on vaativa ja jatkuvasti kasvava tehtäväkenttä.

Ohjaustoimintansa toteuttamiseksi eri toimialoille on muodostettu useita pysyviä epävirallisia yhteistyöryhmiä. Tietosuojavaltuutetun johdolla toimivat esimerkiksi sosiaalihuollon tietosuojan ohjausryhmä (SOHVI), terveydenhuollon tietosuojan ohjausryhmä (TELLU) ja opetusalan tietosuojan ohjausryhmä (OTTO). Tietosuojavaltuutetun toimiston edustajat ovat mukana myös Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry:n johdolla toimivassa sähköisen viestinnän yhteistyöryhmässä, jossa ovat mukana keskeisimpien teleoperaattoreiden edustajat.

Toimiston asiantuntijat luennoivat pyynnöstä eri sidosryhmien ja organisaatioiden järjestämissä koulutustilaisuuksissa. Koulutustoiminta on pääosin maksullista. Toimisto perii pidetyistä luennoista valtion maksuperustelain ja oikeusministeriön maksuperusteasetuksen perusteella määritellyt maksut. Koulutuspyynnöt voi lähettää tietosuojavaltuutetun toimiston kirjaamoon. Lisätietoja koulutuspalveluista antaa tarkastaja Pirjo Helén (p. 029 56 66731).

 
Julkaistu 21.2.2014