Etusivu » Tietosuojavaltuutetun toimisto » Tehtävät » Ratkaisutoiminta ja neuvonta

Ratkaisutoiminta ja neuvonta

Tietosuojavaltuutettu antaa pyynnöstä yksittäistapauksessa ohjausta ja neuvoja sekä kirjallisesti että puhelimitse.

Puhelimessa rekisteröidyille annetuilla menettelyohjeilla ja muulla ohjauksella samoin kuin yksittäisille rekisterinpitäjille annetuilla ohjeilla on tärkeä sija neuvonnassa. Tietosuojavaltuutettu selvittää yksittäistapauksissa rekisteröityjen pyynnöstä myös rekisterinpidon lainmukaisuutta sekä tekee ratkaisuja rekisteröidyn oikeuksien toteutumisesta. Tiettyä rekisterinpitoa koskevia selvityksiä pyydettäessä ja muissa laintulkintaa vaativissa tilanteissa asian käsittely edellyttää kirjallista vireillepanoa. Valtuutettu pyrkii ohjein ja neuvoin siihen, ettei rekisterinpitäjä jatka tai uusi lainvastaista menettelyä.

Tietosuojavaltuutetun antamat henkilötietojen käsittelyä koskevaa ohjausta ja neuvontaa sisältävät kannanotot eivät ole sitovia päätöksiä.

Varsinaista päätösvaltaa käyttää tällaisissa asioissa tietosuojalautakunta, jonne tietosuojavaltuutettu voi viedä asian, jos rekisterinpitäjä ei noudata tietosuojavaltuutetun ohjausta. Valtuutettu voi myös ilmoittaa asian syytteeseenpanoa varten.

Tietosuojavaltuutettu voi kuitenkin antaa yksittäistapauksessa rekisterinpitäjälle sitovan määräyksen rekisteröidyn tarkastusoikeuden toteuttamisesta tai tiedon korjaamisesta. Tällaiseen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätöksiä on koottu.

Valtuutettu voi myös asettaa uhkasakon rekisterinpitäjälle, joka ei anna valtuutetun tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuden nojalla pyytämiä tietoja. Uhkasakko on mahdollista asettaa myös valtuutetun antaman rekisteröidyn tarkastusoikeuden toteuttamista ja tiedon korjaamista koskevan päätöksen tehosteeksi.

 
Julkaistu 19.11.2013