Valvontaelimet

Tietosuojavaltuutetun toimiston edustajat osallistuvat seuraavien Euroopan unionin valvontaelimien toimintaan:

Europolin valvontaelin

Europol on Europol-yleissopimuksella muodostettu EU-maiden poliisiorganisaatio, jolla on oma tietojärjestelmänsä. Tietosuojavaltuutetun toimisto osallistuu Europolin yleissopimuksen mukaisen yhteisen valvontaelimen toimintaan. Yhteisen valvontaelimen tehtävänä on valvoa Europolin toimintaa sen varmistamiseksi, että Europolin elinten käytössä olevien tietojen tallentaminen, käsittely ja käyttö eivät vaaranna rekisteröidyn oikeuksia. Yhteisen valvontaelimen ja muutoksenhakukomitean jäseniä ovat jäsenmaiden kansallisten tietosuojaviranomaisten edustajat. Yhteisen valvontaelimen mielipide ei ole oikeudellisesti sitova, koska valvontaelin on neuvoa antava elin.

Jokaisella on oikeus tarkastaa tietonsa Europolin tietojärjestelmästä. Tätä tarkoittava pyyntö on esitettävä poliisille. Poliisi saattaa asian viipymättä Euroopan poliisiviraston käsiteltäväksi. Euroopan poliisivirasto vastaa tietojen pyytäjälle suoraan.

Jokaisella on myös oikeus pyytää tietosuojavaltuutettua varmistamaan, että keskusrikospoliisin häntä koskevien tietojen Euroopan poliisiviraston atk-tietojärjestelmään tallettaminen ja välittäminen Euroopan poliisivirastoon sekä tietojen käyttö on lainmukaista.

Lisätietoja Europolista saa keskusrikospoliisin kotisivuilta.

Schengenin tietojärjestelmä

Toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmä SIS II otettiin käyttöön 9.4.2013 ja se korvaa aikaisemmin Schengenin yleissopimuksen perusteella toimineen Schengenin tietojärjestelmän. Schengenin yleissopimuksen mukainen yhteinen valvontaelin on päättänyt toimintansa, jatkossa tietosuojavaltuutetun toimisto osallistuu Schengenin tietojärjestelmän valvontaan liittyvään yhteistyöhön, siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1987/2006 on säädetty.

Viisumitietojärjestelmä

Tietosuojavaltuutetun toimisto osallistuu VIS-viisumijärjestelmän valvontaan liittyvään yhteistyöhön. VIS, Visa Information System, on eurooppalainen viisumitietojärjestelmä, joka sisältää jatkossa kaikkien Schengen-viisuminhakijoiden viisumihakemustietoja sekä yli 12-vuotiaiden viisuminhakijoiden sormenjäljet. Yhteistyössä käsitellään järjestelmän käyttöön liittyviä tietosuojakysymyksiä.

Tullitietojärjestelmä

Euroopan Unionin tullitietojärjestelmää koskeva säännöstö tuli voimaan 1.11.2000. Tullitietojärjestelmää valvoo yhteinen valvontaviranomainen, jossa tietosuojavaltuutetun toimiston edustaja on jäsenenä.

EURODAC-järjestelmä

Tietosuojavaltuutetun toimisto osallistuu komission ylläpitämän EURODAC-sormenjälkirekisterin valvontaan liittyvään yhteistyöhön. Yhteistyössä arvioidaan järjestelmän käyttöön liittyviä tietosuojakysymyksiä.

Muut valvontaelimet

Euroopan tietosuojavaltuutettu on riippumaton valvontaelin, jonka tehtävänä on valvoa luonnollisten henkilöiden suojelemista henkilötietojen käsittelyssä ja tällaisten tietojen vapaata liikkuvuutta koskevien yhteisön säädösten soveltamista yhteisön toimielimiin ja elimiin.

 
Julkaistu 16.9.2013