Tietojen poistaminen hakutuloksista

Jokaisella on oikeus pyytää hakukonetta poistamaan itseään koskevia hakutuloslinkkejä omalla nimellä tehtävän haun yhteydestä. Oikeus on todettu Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännössä.

Millainen hakutulos voidaan poistaa?

Miten pyydän hakutulosten poistamista hakukoneelta?

Miten pyydän tietosuojavaltuutettua selvittämään asiaa?

Mitä tietosuojavaltuutettu voi tehdä asialle?

Entä jos haluan tietoni kokonaan pois internetistä?

Mitä tarkoittaa oikeus tulla unohdetuksi?

Millainen hakutulos voidaan poistaa?

Hakutuloslinkki voidaan poistaa hakukoneesta, esimerkiksi Googlesta, jos tieto on hakukoneen käsittelyn tarkoituksen näkökulmasta
• puutteellinen
• tarpeeton
• vanhentunut tai
• virheellinen.

Hakukone voi kieltäytyä tiedon poistamisesta esimerkiksi silloin, kun
• hakutuloslinkissä olevat tiedot liittyvät hakijan julkiseen asemaan (esimerkiksi poliitikot, korkeat virkamiehet, liike-elämässä toimivat ja tiettyjen säänneltyjen ammattikuntien jäsenet, kuten lääkärit ja opettajat)
• hakija on tuomittu rikoksesta.

Lue lisää: Mitä tarkoittaa oikeus tulla unohdetuksi?

Miten pyydän hakutulosten poistamista hakukoneelta?

Hakutuloslinkkien poistoa pyydetään suoraan hakukoneelta. Hakukoneista ainakin Google ja Bing ovat julkaisseet suomenkieliset verkkolomakkeet, joilla voit pyytää hakukonetta poistamaan henkilötietojasi sisältävän linkin nimelläsi tehtävän haun yhteydestä.

Google
Lomake: tietojen poiston pyytäminen

Bing
Lomake: tietojen poiston pyytäminen

Yahoo
Lomake: tietojen poiston pyytäminen

Miten pyydän tietosuojavaltuutettua selvittämään asiaa?

1. Voit pyytää tietosuojavaltuutettua selvittämään asiaa, jos olet pyytänyt poistoa hakukoneelta (esimerkiksi Googlelta) ja se on kieltäytynyt poistamasta hakutuloksia nimelläsi tehtävän haun yhteydestä. Jos rekisterinpitäjä (hakukone) ei ole kieltäytynyt poistamasta hakutuloslinkkejä, tietosuojavaltuutettu ei voi käsitellä asiaa.

2. Ota yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tietosuoja(at)om.fi. Kerro, että olet pyytänyt poistoa rekisterinpitäjältä ja saanut kieltävän vastauksen pyyntöösi. Liitä mukaan hakukoneelta saamasi kieltävä vastaus, rekisterinpitäjän asiallesi mahdollisesti antama viitenumero sekä omat yhteystietosi (vähintään nimi ja osoite). Ilmoita viestissä tai kirjeessä hakutulokset, joita olet pyytänyt poistettavaksi. Pyyntöä kannattaa myös perustella.

3. Kun asia on vireillä, tietosuojavaltuutetun toimisto selvittää asiaa tarvittaessa selvityspyynnöllä hakukoneelle. Tietosuojavaltuutettu voi pyytää myös vastinetta poistoa pyytäneeltä hakijalta. Tietosuojavaltuutettu käsittelee ja ratkaisee asian saamiensa tietojen perusteella. Asioiden käsittely on tällä hetkellä varsin ruuhkautunut.

Mitä tietosuojavaltuutettu voi tehdä asialle?

Hakutulosten poistosta ei päätetä automaattisesti, eikä tietosuojavaltuutettu voi itse poistaa hakukoneen tuloksia tai verkkosivujen sisältöä.

Tietosuojavaltuutettu voi määrätä hakutuloslinkit poistettavaksi henkilön nimellä tehtävän haun yhteydestä (kaikki tai osan pyydetyistä linkeistä) tai hylätä hakijan vaatimuksen tiedon poistamisesta. Tietosuojavaltuutettu punnitsee päätöksessään, onko poistettavaksi pyydetty hakutuloslinkki hakukoneen käsittelyn tarkoituksen kannalta puutteellinen, virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut. Lisäksi tietosuojavaltuutettu ottaa tarvittaessa huomioon, liittyykö poistettavaksi pyydetty hakutuloslinkki esimerkiksi hakijan julkiseen asemaan, ammatilliseen toimintaan tai rikostuomioon.

Sekä hakija että rekisterinpitäjä voivat valittaa tietosuojavaltuutetun päätöksestä. Pyyntöjä hakutuloslinkkien poistamiseksi käsitellään tietosuojavaltuutetun toimistolla pääsääntöisesti tiedon korjaamisena (henkilötietolain 29 §).

Tietosuojavaltuutettu voi enintään määrätä pyydetyt hakutuloslinkit poistettavaksi rekisteröidyn nimellä tehtävän haun yhteydestä. Käytännössä kyseiset hakutuloslinkit piilotetaan hakijan nimellä tehtävästä hausta. Muilla saman hakukoneen hauilla (esimerkiksi nimi yhdistettynä toiseen hakusanaan) ja muilla hakukoneilla tiedot voivat tulla yhä näkyviin. Hakutuloksista poistettavaksi määrätty linkki saattaa myös olla edelleen saatavilla alkuperäisen julkaisijan sivuilla.

Joissain tilanteissa henkilötietojen vieminen internetiin voi täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Silloin asiassa kannattaa ottaa yhteyttä poliisiin, joka voi tutkia asiaa rikoksena. Tietosuojavaltuutetulla ei ole toimivaltaa tutkia rikoksia.

Entä jos haluan tietoni kokonaan pois internetistä?

Jos haluat tiedon poistettavaksi muualtakin internetistä kuin nimelläsi tehtävän haun yhteydestä tietyllä hakukoneella, voit pyytää poistoa suoraan sivun julkaisseelta taholta. Verkkosivuilla on useimmiten yhteystiedot ylläpitäjälle, jolle voit lähettää pyynnön tiedon poistamisesta. Kun tiedot on poistettu ne julkaisseelta verkkosivulta, ne poistuvat ajan kuluessa myös hakukoneista niiden päivittäessä tietovarastojaan.

Mitä tarkoittaa oikeus tulla unohdetuksi?

EU-tuomioistuin päätti Google Spain -ratkaisussaan toukokuussa 2014, että henkilö (rekisteröity) voi pyytää itseään koskevia hakutuloslinkkejä poistettavaksi nimellään tehtävän haun yhteydestä esimerkiksi Google-hakukoneella. Tähän EU-tuomioistuimen ratkaisuun viitataan usein, kun puhutaan oikeudesta tulla unohdetuksi (right to be forgotten). Rekisteröity voi Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa säädettyjen perusoikeuksiensa nojalla vaatia, ettei kyseessä olevia tietoja enää aseteta suuren yleisön saataville hakutulosten luettelossa.

EU-tuomioistuin katsoi päätöksessään, että rekisteröidyn oikeudet syrjäyttävät lähtökohtaisesti hakukoneen ylläpitäjän taloudellisen intressin ja myös suurella yleisöllä olevan intressin saada mainitut tiedot silloin, kun haku tehdään rekisteröidyn nimellä. EU-tuomioistuin totesi myös, ettei tästä olisi kyse, jos käy ilmi, että puuttuminen rekisteröidyn perusoikeuksiin on perusteltavissa erityisistä syistä. Tällaisina tuomioistuin mainitsee rekisteröidyn julkisen aseman kaltaiset syyt. Silloin suurella yleisöllä on ensisijainen intressi saada tiedot saatavilleen rekisteröidyn nimellä tehtävällä haulla.

Tietosuojavaltuutettu voi EU-tuomioistuimen ratkaisukäytäntöön perustuen määrätä hakutuloslinkin poistettavaksi, jos hakutuloslinkissä oleva kyseistä henkilöä koskeva henkilötieto osoittautuu hakukoneen käsittelyn tarkoituksen näkökulmasta puutteelliseksi, tarpeettomaksi, vanhentuneeksi tai virheelliseksi (henkilötietolain 9 ja 29 §, EU-tuomioistuimen Google Spain -ratkaisu). Asiat arvioidaan ja ratkaistaan tapauskohtaisesti. Harkinnassa on otettava huomioon myös esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytäntö sekä EU:n tietosuojatyöryhmän antama ohjeistus Google Spain -oikeuskäytännön tapausten ratkaisuun. Yhteiseurooppalaisella tulkinnalla on huomattava merkitys. 25.5.2018 alkaen sovelletaan myös EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, jonka tarkoituksena on saada koko Euroopan unioniin yhteinen, suoraan sovellettava tietosuojasäännöstö.

Oikeudella tulla unohdetuksi voidaan viitata myös tietosuoja-asetuksen 17 artiklaan, jossa säädetään oikeudesta tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi").

Julkinen asema

EU-tuomioistuimen Google Spain -ratkaisun perustella oikeus tulla unohdetuksi ei ole automaattinen oikeus, ja merkittävimpänä poikkeuksena oikeuteen voidaan ratkaisun perusteella pitää henkilön julkista asemaa. Ainakaan toistaiseksi ei ole mahdollista tarkasti määrittää, mitä yksilön julkisella asemalla (role in public life) tarkoitetaan, mutta käsite on laajempi kuin mitä julkisuuden henkilöllä yleisesti ymmärretään.

EU:n tietosuojaviranomaisista koostuva tietosuojatyöryhmä WP 29 mainitsee poliitikot, korkeat virkamiehet, liike-elämässä toimivat ja tiettyjen säänneltyjen ammattikuntien jäsenet esimerkkeinä määritelmän yleensä täyttävistä henkilöistä.

Rikoksen tekemisen myötä hakijalle saattaa olla syntynyt tuomiossa C-131/12 tarkoitettu julkinen tai julkisen kaltainen asema. Voidaan katsoa, että jos henkilö tekee valinnan rikoksen tekemisestä, tämä valinta vaikuttaa häntä koskevien, kyseiseen rikolliseen tekoon liittyvien henkilötietojen käsittelyyn. Rikollisen teon tekeminen ja siitä tuomituksi tuleminen tuottaa henkilölle lähtökohtaisesti julkista asemaa yhteiskunnassa. Lähtökohta on, ettei rikollisen teon tehneellä henkilöllä voi olla tekonsa jälkeen samanlaista perusteltua oletusta tietosuojansa laajuudesta kuin rikokseen syyllistymättömällä henkilöllä. Periaate ilmenee muun muassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännöstä.

Julkinen asema tuo suurelle yleisölle lähtökohtaisesti oikeutetun intressin hakijaa koskevien henkilötietojen saamiseen EU-tuomioistuimen linjaamalla tavalla. Se ei kuitenkaan tarkoita, että rikokseen syyllistyneellä henkilöllä ei olisi lainkaan yksityisyyden suojaa. Rikollisesta teosta ja siitä saadusta rangaistuksesta huolimatta osa kyseisen henkilön henkilötiedoista jää hänen yksityiselämänsä ja perusoikeutenaan olevan yksityisyyden suojan piiriin.

Tietosuojavaltuutetun ratkaisukäytännössä on nojauduttu rikosrekisterilain tietojen säilyttämistä koskeviin säännöksiin. Jos henkilön rikollisesta teosta ei ole enää merkintää rikosrekisterissä, se on pääsääntöisesti vahva argumentti poistomääräyksen puolesta.

Lisätietoja:

EU-tuomioistuimen ratkaisu Google Spain C-131/12

• Komission asiakirja hakukonetuomioon liittyvien myyttien murtamiseksi (englanniksi): Myth-Busting. The Court of Justice of the EU and the “Right to be Forgotten"

• EU:n tietosuojatyöryhmän (WP 29) antama ohjeistus Google Spain -oikeuskäytännön tapausten ratkaisuun (epävirallinen käännös): EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIMEN ASIASSA C-131/12, GOOGLE SPAIN SL JA GOOGLE INC. VASTAAN AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD) JA MARIO COSTEJA GONZÁLEZ, ANTAMAN TUOMION TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT YLEISET SUUNTAVIIVAT (pdf, 0.27 Mt)

• Alkuperäinen EU:n tietosuojatyöryhmän (WP 29) antama ohjeistus englanniksi: GUIDELINES ON THE IMPLEMENTATION OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION JUDGMENT ON “GOOGLE SPAIN AND INC V. AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD) AND MARIO COSTEJA GONZÁLEZ" C-131/12.pdf (pdf, 0.32 Mt)

 
Julkaistu 6.3.2018
Sivun alkuun |