Etusivu » Rekisteröidylle » Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on mahdollisuus selvittää, mitä tietoja hänestä on kerätty ja talletettu sekä mahdollisuus tarvittaessa saattaa asia tutkittavaksi.

Henkilötietolaki kertoo, milloin rekisterinpitäjä voi kerätä ja muutoin käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja. Henkilötietoja voi käsitellä rekisteröidyn antamalla suostumuksella. Käsittely on mahdollista myös, jos rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on sellainen asiakas-, työ- tai jäsenyyssuhde, jossa henkilötietojen kerääminen ja tallettaminen on tarpeellista osapuolten välisten asioiden hoitamiseksi. Lisäksi oikeus henkilötietojen käsittelyyn voi perustua muussa laissa rekisterinpitäjälle säädettyyn tehtävään.

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarpeet arvioidaan rekisterinpitäjän toiminnan tarpeiden perusteella. Kussakin rekisterinpitäjän tehtävässä voidaan käsitellä pelkästään siinä tarkoituksessa tarpeellisia ja virheettömiä tietoja, ei muita tietoja.

Henkilötietolaissa rekisteröidylle säädettyjä nimenomaisia oikeuksia ovat:

  • tiedonsaantioikeus
  • tarkastusoikeus
  • oikeus saada tietonsa korjatuiksi
  • kielto-oikeus

Kun rekisteröity haluaa käyttää näitä oikeuksia tai hänellä on kysyttävää henkilötietojensa käsittelystä, hänen on ensisijaisesti otettava yhteyttä asianomaiseen rekisterinpitäjään. Ellei rekisteröity saa selvitettyä asiaansa rekisterinpitäjän kanssa, hän voi ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon. Jos henkilötietojen käsittelyssä voi olla kyse henkilötietolaissa tai rikoslaissa määritellystä rikoksesta, rekisteröity voi pyytää myös poliisiviranomaista selvittämään asiaa.

 
Julkaistu 6.5.2014