Vakuutusyhtiön rekisterissä olevien virheellisten työsuhdetietojen korjaaminen

Tietosuojavaltuutetun kannanotto 12.1.2006

Dnro 1950/533/2005

Ratkaistava ongelma/kuvaus asiasta:

Henkilö katsoi, että työeläkevakuutusyhtiön rekisterissä olevissa hänen työsuhdetiedoissaan oli virheitä, mm. palkka oli merkitty liian pieneksi, työsuhteen kesto liian lyhyeksi ja erästä työsuhdetta ei oltu rekisteröity ollenkaan. Henkilö vaati tietosuojavaltuutettua määräämään työsuhdetiedoissa olevat virheet korjattaviksi.

Työsuhdetietojen korjaamismenettelystä säädetään erikseen työntekijäin eläkelaissa. Onko tietosuojavaltuutetulla toimivaltaa määrätä kyseiset tiedot korjattavaksi henkilötietolain mukaisena tiedonkorjaamisasiana?

Kannanotto:

Työntekijäin eläkelain 10 a §:n mukaan eläkelaitoksen on työntekijän vaatimuksesta selvitettävä hänen eläkeoikeuteensa vaikuttavien työsuhdetietojen oikeellisuus ja annettava päätös eläkkeeseen oikeuttavasta palvelusajasta ja eläkkeen perusteena olevasta palkasta.

Henkilötietolaki on henkilötietojen käsittelyä koskeva yleislaki, jota sovelletaan, ellei muualla ole toisin säädetty. Edellä mainittu työntekijäin eläkelain säännös työsuhdetietojen oikeellisuuden selvittämisestä on erityislain säännös, joka tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan syrjäyttää henkilötietolain mukaisen tietojenkorjaamismenettelyn. Tietosuojavaltuutettu antaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa ohjausta ja neuvontaa sekä valvoo henkilötietojen käsittelyä henkilötietolain tavoitteiden toteuttamiseksi ja käyttää päätösvaltaa siten kuin tässä laissa säädetään.

Työsuhdetiedoissa mahdollisesti olevat virheet voi saada korjatuksi työntekijäin eläkelain mukaisesti saattamalla asian eläkelaitoksen päätettäväksi ja sen jälkeen valittamalla päätöksestä. Vakuutusoikeus arvioi sille toimitettujen tietojen perusteella ja alan erityislainsäädäntöä tulkiten, mitkä ovat oikeat työsuhdetiedot. Kyseinen henkilö oli saattanut valituksellaan vakuutusoikeuden käsiteltäväksi samojen työsuhdetietojen oikeellisuuden, joiden korjaamista hän vaati myös tietosuojavaltuutetulta.

Työsuhdetietojen virheiden korjaamiseen sovelletaan työntekijäin eläkelain 10 a §:n mukaista menettelyä ja kyseisen henkilön työsuhdetietojen korjaamisvaatimus oli sen mukaisesti käsitelty vakuutusoikeudessa. Tämän vuoksi tietosuojavaltuutettu hylkäsi henkilön vaatimuksen tietojen korjaamista koskevan määräyksen antamisesta henkilötietolain nojalla.

Sovelletut säännökset:

Henkilötietolaki: 2 §, 29 §, 38 §, 40 § 2 mom.
Työntekijäin eläkelaki 10 a §

 
Julkaistu 27.1.2014