Työterveyshuollon potilasrekisteritietojen luovuttaminen työnantajalle

Työterveyshuoltolain (1383/01) 17 §:n 2 momentin mukaan työnantajalla, työpaikan työsuojelutoimikunnalla ja työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada työterveyshuoltotehtävissä toimivilta henkilöiltä sellaisia näiden asemansa perusteella saamia tietoja, joilla on merkitystä työntekijöiden terveyden sekä työpaikan olosuhteiden terveellisyyden kehittämisen kannalta. Ilmaista ei kuitenkaan saa salassapidettäviksi säädettyjä tai määrättyjä tietoja, jollei se, jonka hyväksi salassapitovelvollisuus on säädetty tai määrätty, anna siihen suostumustaan. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/92) 13 §:n mukaan potilasasiakirjat ovat salassapidettäviä.

 
Julkaistu 3.4.2002